×

સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી
શાખાનું નામઃ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, રણજીતપરા,લાલપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
ફેકસ નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર ઈ-મેઈલ
1 શ્રી ડી.વી.પાણખાણીયા ઈ. આંકડા મદદનીશ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ lalpur-tdo-jam@gujarat.gov.in