×

જન્‍મ મરણ નોંધણી

વર્ષ - ર૦૦૭

અ.નં. તાલુકાનું નામ  જીવીત જન્મ  મરણ  બાળ મરણ  મૃત 
પુરૂષ  સ્ત્રી  પુરૂષ  સ્ત્રી  પુરૂષ  સ્ત્રી  પુરૂષ  સ્ત્રી 
લાલપુર  ૯૪૨ ૮૭૫ ૨૮૯ ૧૬૪