×

જોવાલાયક સ્‍થળો

    લાલપુર તાલુકો ધાર્મિક તેમજ પૌરાણીક દ્રષ્ટિએ ખુબજ મહત્વનું સ્થાન ધરાવતો તાલુકામાં નીચે મુજબના જોવાલાયક સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે.

  • ભોળેશ્વર મહાદેવનું મંદીર - ગજણા
  • ગોપનાથ મહાદેવનું મંદીર - ગોપ માઈન્સ
  • આશાપુરા માતાજીનું મંદીર - જોગવડ
  • જોગણી માતાજીનું મંદીર - પડાણા
  • રીલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - પડાણા
  • એસ્સાર ઓઈલ કું - ઝાંખર