×

ગ્રામસભા

તાલુકાનું નામ  કુલ ગામો  કુલ ગ્રાન્ટની જોગવાઈ  ફાળવણી  કામો પુર્ણ કર્યા  કામોની પ્રગતિ 
લાલપુર  ૭ર  પ લાખ  પ લાખ  -- 
તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  ગ્રામસભાનો તબકકો  સમય 
લાલપુર  ૭ર ગામો  ૧ લો  સાંજના પઃ૦૦ કલાકે 
’’ ’’ ર જો  ’’
’’ ’’ ૩ જો  ’’
’’ ’’ ૪ થો  ’’
’’ ’’ પ મો  ’’
’’ ’’ ૬ ઠો  ’’
’’ ’’ ૭ મો  ’’
’’ ’’ ૮ મો  ’’
’’ ’’ ૯ મો  ’’
’’ ’’ ૧૦ મો  ’’
તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  ગ્રામસભાનો તબકકો  ફરીયાદની વિગત (રજુ થયેલ પ્રશ્નો)  સંબંધિત વિભાગનું નામ  ફરીયાદની કક્ષા  નિકાલની વિગત  ફરીયાદ ની સ્થિતિ  નિકાલનો પ્રકાર 
સ્થળ પર  ત્યાર બાદ 
લાલપુર  ૭ર ગામો  ૧ લો  ૧૨૫ ૧ થી ૧૬ વિભાગ  સ્થાનિક, તાલુકા, જિલ્લા, રાજય  ૧૨૫ હકારાત્મક તથા નકારાત્મક 
’’ ’’ ર જો  ૬૭૬ ’’ ’’ ૬૭૬ ’’
’’ ’’ ૩ જો  ૫૫૧ ’’ ’’ ૨૬૦ ૨૯૧ ’’
’’ ’’ ૪ થો  ૫૭૧ ’’ ’’ ૧૪૦ ૪૩૧ ’’
’’ ’’ પ મો  ૫૩૬ ’’ ’’ ૧૪૮ ૩૮૮ ’’
’’ ’’ ૬ ઠો  ૫૬૬ ’’ ’’ ૧૬૨ ૪૦૪ ’’
’’ ’’ ૭ મો  ’’ ’’ ’’
’’ ’’ ૮ મો  ૪૫૧ ’’ ’’ ૮૨ ૩૬૯ ’’
’’ ’’ ૯ મો  ૩૧૧ ’’ ’’ ૬૪ ૨૪૭ ’’
’’ ’’ ૧૦ મો  ૪૧૩ ’’ ’’ ૫૫ ૩૫૮ ’’
૪૨૦૦ ૯૧૧ ૩૨૮૯ ’’