×

વરસાદના આંકડા

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  વર્ષ  વરસાદના દિવસ  વરસાદ મી.મી. 
લાલપુર  ૧૯૯૮   ૭૪૩
લાલપુર  ૧૯૯૯   ૨૬૦
લાલપુર  ૨૦૦૦   ૫૩૫
લાલપુર  ૨૦૦૧   ૬૦૧
લાલપુર  ૨૦૦૨   ૩૯૦
લાલપુર  ૨૦૦૩   ૧૧૮૩
લાલપુર  ૨૦૦૪   ૪૯૩
લાલપુર  ૨૦૦૫   ૪૮૮
લાલપુર  ૨૦૦૬   ૫૪૪
૧૦ લાલપુર  ૨૦૦૭   ૧૩૨૭
  કુલ સરેરાશ      ૬૫૬૪