×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, રણજીતપરા,લાલપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
ફેકસ નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી આર.એસ.પંડયા મદદ. તા.વિ.અધિ. (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ ૯૪૨૭૨૨૬૫૩૬ lalpur-tdo-jam@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એ.દવે જુ.કા. (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ ૯૪૨૮૭૨૮૪૧૭