×

કારોબારી સમિતિ

સમિતિ વિશેઃ કારોબારી સમિતિ - તાલુકા પંચાયત લાલપુર

ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧ર૩ ની જોગવાઈ મુજબ તાલુકા પંચાયતે આ સમિતિ ફરજીયાત રચવાની છે. આ સમિતિના સભ્યોને પંચાયતના ચુંટાયેલા સભ્યો ચુંટશે. પેટા કલમ ૩ મુજબ સમિતિની સભ્ય સંખ્યા ૯ થી વધુ નહિં તેટલી રહેશે. આ સમિતિની મુદત બે વર્ષની રહેશે. મુદત પુર્ણ થયે પુનઃ રચના કરવાની રહેશે. સમિતિના અઘ્યક્ષ સભ્ય તાલુકા પંચાયતને રાજીનામું આપી શકશે. તાલુકા પંચાયત આ સમિતિને ઠરાવથી સોંપે તે સતા અને ફરજો બજાવવાની રહેશે. સમિતિના અઘ્યક્ષને સમિતિના સભ્યો ચુંટશે.

અ.નં. સમિતિ સભ્યનું નામ સભ્યનો હોદ્દો
સરનામું ફોન નંબર/ફેકસ નંબર
1 શ્રી પાલાભાઈ ખીમાભાઈ કરમુર અઘ્યક્ષશ્રી મું.ગોવાણા, તા. લાલપુર, જિ. જામનગર ૯૮૨૫૨૪૮૫૫૪
2 શ્રી ચીમનભાઈ પરસોતમભાઈ ધેટીયા સદસ્યશ્રી મું. લાલપુર, તા. લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૪૨૭૨૪૭૪૮૦
3 શ્રી કિશોરભાઈ ધનજીભાઈ અકબરી સદસ્યશ્રી મું. હરીપર, તા. લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૪૨૭૨૨૪૭૧૬
4 શ્રીમતિ સુશિલાબા કળષ્ણદેવસિંહ ચુડાસમા સદસ્યશ્રી મું. પીપરટોડા, તા. લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૪૨૬૫૫૭૯૧૬
5 શ્રી ધનાભાઈ રામાભાઈ ગાગીયા સદસ્યશ્રી મું. મોડપર, તા.લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૯૭૯૨૪૧૫૭૧
6 શ્રી ભાયાભાઈ ભીમશીભાઈ ડાંગર સદસ્યશ્રી મું. સણોસરી, તા.લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૮૨૫૬૮૭૧૭૧
7 શ્રી ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ રાઠોડ સદસ્યશ્રી મું. સિંગચ, તા. લાલપુર, જિ.જામનગર ૯૮૨૫૦૪૪૩૪૦