×

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

અનુ. ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર 
મોટીરાફુદડ  કણસાગરા સેજલબેન જયસુખભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૦૯૧૪૬૯૬૪
વાછાણી રંજીતાબેન ધનજીભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૭૯૩૯૯૧૪૬
વાછાણી શીતલબેન જેરામભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૬૭૧૪૮૧
પટેલ લલિતભાઈ હિંમતલાલ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૬૭૧૪૮૧
રાઠોડ હિતેશકુમાર કુવરજીભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૨૫૮૪૯૧
બાવરવા દીલીપકુમાર ખીમજીભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૬૭૧૪૮૨
અમૃતિયા ભરતકુમાર પ્રભુલાલ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. સણોસરી ૯૪૨૮૩૧૮૪૩૧
તા. લાલપુર, જી. જામનગર 
ગુસાઈ સુભાષગીરી રણછોડભાઈ  તાલુકા શાળા મોટી રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૨૫૯૫૦૪
ડબાસંગ  વડગામા ઈજયાપતિ નરોતમભાઈ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૨૮૩૮૬૯
૧૦ કંબોયા જયોત્સનાબેન પરસોતમભાઈ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૨૮૩૮૬૯
૧૧ પાલેજા જુલીબેન જમનાદાસ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૪૨૨૫૭૦
૧૨ ગૌસ્વામી વિજયાબેન અમરગર  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. ગજણાતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૭૨૭૫૦૨૧૪૪
૧૩ કલોલા વીણાબેન શાંતીલાલ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૦૯૫૨૦૩૭૮
૧૪ ભાલોડી છાયાબેન રતિલાલ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૭૪૦૧૮૧૨૨
૧૫ ઠેશીયા મયુરભાઈ જાદવભાઈ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૭૨૮૨૦૫
૧૬ પરમાર ધીરેનકુમાર મનસુખભાઈ  પ્રાથમીક શાળા ડબાસંગ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૧૯૨૪૭૭
૧૭ કાનવીરડી  પંચાલ સુભાષચંદ્ર કાંતીલાલ  પ્રાથમીક શાળા કાનવીરડી  મુ. કાનવીરડીતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૨૪૧૯૮૯૨૧
૧૮ મેઘનાથી અરૂણાબેન રતિલાલ  પ્રાથમીક શાળા કાનવીરડી  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૨૫૯૫૦૪
૧૯ ગાભવા શીતલબેન રણછોડભાઈ  પ્રાથમીક શાળા કાનવીરડી  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૭૮૯૪૦૭૮૯
૨૦ મચ્છુબેરાજા  પટેલ આશાબેન નારણભાઈ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. મચ્છુબેરાજાતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૦૯૬૭૪૪૨૯
૨૧ માયાવંશી રાકેશભાઈ ગાંડાલાલ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૦૯૧૪૬૮૯૫
૨૨ પટેલ મીનાક્ષીબેન કોદરભાઈ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૩૧૮૪૩૭
૨૩ પટેલ દીલીપભાઈ સાંકળભાઈ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૩૧૮૪૩૭
૨૪ ભુવા અંજનાબેન જે.  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૯૦૪૭૭૮૯
૨૫ પાદરીયા નીતાબેન ભીમજીભાઈ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. જામનગર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૫૭૩૭૫૩
૨૬ પરમાર ક્રિષ્નાબેન મોહનલાલ  પ્રાથમીક શાળા મચ્છુબેરાજા  મુ. મચ્છુબેરાજાતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૭૭૨૧૯૫
૨૭ નવીપીપર  વણકર અનિલકુમાર ગાભાભાઈ  પ્રાથમીક શાળા નવીપીપર  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૩૧૬૪૮૮
૨૮ ભેસદડીયા સીમાબેન પોપટભાઈ  પ્રાથમીક શાળા નવીપીપર  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૨૩૮૬૭૫
૨૯ નાનીરાફુદડ  રામાવત ભીખાલાલ આર.  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. નાનીરાફુદડતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૧૩૫૭૨૪૫૧
૩૦ જોષી તેજલબેન હરેન્દ્રભાઈ  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૭૨૭૪૨૪૫૩૫
૩૧ સોલંકી મુકેશભાઈ એ.  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૧૩૦૩૬૧૩૧
૩૨ સવસાણી દિનેશભાઈ પરસોતમભાઈ  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૭૨૩૭૭૧૩૦૧
૩૩ માળીયા રાધાબેન બચુભાઈ  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૮૬૫૪૭૨
૩૪ અકબરી મનીષાબેન એચ.  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૮૮૬૦૬૪૮
૩૫ કણસાગરા હિરલબેન એચ.  પ્રાથમીક શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૯૧૬૬૭૨૫
૩૬ વાઘડીયા ઉષાબેન મનજીભાઈ  વાડી શાળા નાની રાફુદડ  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૨૫૩૦૩૬૨૨
૩૭ સેવકભરૂડીયા  ગોદવાણી પરેશભાઈ કરમણભાઈ  પ્રાથમીક શાળા સેવક ભરૂડીયા  મુ. આરબલુસતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૪૨૭૫૭૪૯૫૪
૩૮ ભાલોડીયા મુકેશભાઈ હીરજીભાઈ  પ્રાથમીક શાળા સેવકભરૂડીયા  મુ. આરબલુસતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૮૨૫૨૦૪૪૯૦
૩૯ પીંગળ હરશીભાઈ લખુભાઈ  વાડી શાળાસેવક ભરૂડીયા વાડી શાળા મુ. દોઢીયાતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૮૨૫૭૯૫૯૯૪
૪૦ ભેડા રાજેશભાઈ અરજણભાઈ  મુ. સીકકા, તા.જી. જામનગર  ૯૯૦૯૨૦૩૪૨૬
સેવક ભરૂડીયા 
૪૧ અપીયા  ચૌહાણ વનરાજસિંહ રતનસિંહ  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. અપીયાતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૧૩૨૨૪૬૪૫
૪૨ સોઢા વિલાસબેન ખુમાનસિંહ  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. અપીયા ૯૯૧૩૨૨૪૬૪૫
તા. લાલપુર, જી. જામનગર 
૪૩ લુણીસા જીવનભાઈ રૂડાભાઈ  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. અપીયા ૯૭૨૩૬૮૬૩૬૧
તા. લાલપુર, જી. જામનગર 
૪૪ પરમાર હીનાબેન દલપતરાય  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. જામનગર, જી. જામનગર  ૯૯૨૫૫૧૦૯૪૪
૪૫ ભેસદડીયા પુનમબેન જયંતીલાલ  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૯૧૩૫૬૪૪૪૬
૪૬ ગોહીલ કિ્રષ્નાબેન કાંતીલાલ  પ્રાથમીક શાળા અપીયા  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૮૨૫૫૮૦૮૮૫
૪૭ દલતુંગી  સોલંકી હિંમતભાઈ બાબુભાઈ  પ્રાથમીક શાળા દલતુંગી  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૮૭૯૨૫૧૯૪૦
૪૮ પેથાણી ભાવનાબેન ગોરધનભાઈ  પ્રાથમીક શાળાદ લતુંગી  મુ. લાલપુર, જી. જામનગર 
૪૯ અઘેરા હિનાબેન મનસુખભાઈ  પ્રાથમીક શાળા દલતુંગી  મુ. દલતુંગીતા. લાલપુર, જી. જામનગર  ૯૮૨૪૨૪૬૮૭૩
૫૦ કાનાલુસ  પટેલ પ્રદિપકુમાર જી.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. ડીકેલાવ, પો.ઝારા ૯૮૭૯૨૭૩૫૯૫
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લુણાવાડા, જી.પંચમહાલ 
૫૧ પટેલ શોભનાબેન બી.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. ડીકેલાવ, પો.ઝારા ૯૯૨૫૫૬૭૬૫૪
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લુણાવાડા, જી.પંચમહાલ 
૫૨ પટેલ હિતેશકુમાર એમ.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. ઉ.મુવાડા ૯૭૨૩૬૮૭૨૯૫
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.કપડવંજ, જી.ખેડા 
૫૩ પટેલ મુકેશકુમાર આર.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. કાકચીયા (નવી વસાહત) ૯૭૨૩૬૮૭૩૨૭
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લુણાવાડા, જી.પંચમહાલ 
૫૪ પટેલ પરેશકુમાર એમ.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. કાકચીયા ૯૮૨૪૮૩૩૪૦૭
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લુણાવાડા, જી.પંચમહાલ 
૫૫ ગોંડલીયા પલ્લવીબેન પી.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. કાનાલુસ ૦૨૮૯૫-૨૬૬૨૧૨
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯૯૨૫૮૮૨૭૨૩
૫૬ બોડા હેમલતાબેન એસ.  મુ.પો. કાનાલુસ મુ.પો. સરપદડ ૯૯૦૯૩૫૪૦૯૭
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.પડધરી, જી.રાજકોટ  ૦૨૮૨૦-૨૮૫૭૬૯
૫૭ ગુંસાઈ દિપેનપુરી એલ.  મુ.પો. કાનાલુસ ઉ.પટેલ કોલોની ૩૦૪ ચંદ્રદિપ ૯૯૨૪૭૬૦૮૨૧
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  એપાર્ટમેન્ટ, જામનગર 
૫૮ ત્રિવેદી ધર્મિષ્ઠાબેન પી.  મુ.પો. કાનાલુસ મોમાઈ નગર શેરી નાં.પ ૦૨૮૮-૬૯૫૫૩૨૨
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ગાંધીનગર રોડ, જામનગર  ૯૯૨૫૪૫૩૧૭૬
૫૯ આરબલુસ  ભોરણીયા નિલેશભાઈ ડી  મુ.પો. આરબલુસ મુ. હમીરપર ૯૪૨૭૧૬૫૧૭૮
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.ટંકારા, જી.રાજકોટ  ૦૨૮૨૨-૨૭૩૩૦૯
૬૦ હોથી કિંજલબેન આર.  મુ.પો. આરબલુસ મુ. હમીરપર ૯૮૭૯૩૧૨૩૯૭
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.ટંકારા, જી.રાજકોટ  ૦૨૮૨૨-૨૭૩૩૦૯
૬૧ મોકાસણા આનંદભાઈ પી.  મુ.પો. આરબલુસ લ૧મીનારાયણ સોસાયટી ૦૨૮૨૨-૨૮૭૧૦૮
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.તા.ટંકારા, જી.રાજકોટ  ૯૯૨૫૩૬૦૩૦૭
૬૨ મારવણીયા ઉષાબેન એમ.  મુ.પો. આરબલુસ મું.બા્રંગડા ૦૨૮૮-૨૮૧૨૧૮
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.જી.જામનગર  ૯૮૨૫૨૦૪૪૯૦
૬૩ ભંડેરી ભારતીબેન વી.  મુ.પો. આરબલુસ મું. હરીપર ૦૨૮૯૭-૨૨૨૧૮૦
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯૮૭૯૨૩૮૫૯૩
૬૪ સુદાણી ચેતનકુમાર ટી.  મુ.પો. આરબલુસ મું.મૌવીયા ૯૮૨૫૯૫૩૪૯૫
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.પડધરી, જી.રાજકોટ 
૬૫ ઘુટીયા જયશ્રીબેન વી.  મુ.પો. આરબલુસ મું. કેશીયા ૯૯૨૫૩૦૩૪૭૪
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.જોડીયા, જી.જામનગર  ૦૨૮૯૩-૨૭૮૨૮૯
૬૬ ભોજાણી કોકિલાબેન ડી.  મુ.પો. આરબલુસ મું. કેશીયા ૦૨૮૯૩-૨૭૮૦૨૬
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.જોડીયા, જી.જામનગર  ૯૪૨૭૫૭૪૯૫૪
૬૭ પટેલ મનિષકુમાર બી.  મુ.પો. આરબલુસ રામેશ્વર-ર શેરી નં.૧ મીરાનગર પાછળ ૯૪૨૭૨૫૨૫૪૦
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  રૈયા રોડ, રાજકોટ.
૬૮ મારવણીયા તરલાબેન એ.  મુ.પો. આરબલુસ મુ. ફલ્લા ૦૨૮૮-૬૬૧૭૬૭૪
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.જી. જામનગર 
૬૯ નવાગામ  પટેલ મુકેશકુમાર કે.  મુ.પો. નવાગામ મુ. બાદરપુરા ૦૨૭૭૯-૨૮૬૫૭૩
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા. બાથડ, જી.સાબરકાંઠા  ૯૮૨૫૯૦૪૮૧૪
૭૦ પટેલ શોભનાબેન જે.  મુ.પો. નવાગામ મુ. બાદરપુરા ૦૨૭૭૯-૨૮૬૫૭૩
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા. બાથડ, જી.સાબરકાંઠા  ૯૮૨૫૯૦૪૮૧૪
૭૧ રાણવા મનસુખભાઈ કે.  મુ.પો. નવાગામ મુ. પો. મોરબી ૯૮૨૫૬૨૭૯૩૩
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  જી. રાજકોટ 
૭૨ પેઠડીયા દેવકરણભાઈ સી.  મુ.પો. નવાગામ મુ. ઘોરીયાળી, તુલશીનગર ૯૯૦૯૨૩૧૯૭૬
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.પડધરી, જી.રાજકોટ 
૭૩ બુસા કમલાબેન ડી.  મુ.પો. નવાગામ મુ. બાવરીયા ૯૯૨૫૯૧૨૬૭૨
તા.લાલપુર , જી.જામનગર  તા.જી. જામનગર 
૭૪ અકબરી રાકેશભાઈ બી.  મુ.પો. નવાગામ ૪-રણછોડનગર સોસાયટી ૯૯૦૯૧૪૬૪૭૮
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  શ્રી ગુરૂકૃપા, તા.જી.રાજકોટ 
૭૫ દેવદાનકા ધર્મરાજ કે.  મુ.પો. નવાગામ ૯૮-લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ૦૨૮૮-૨૭૫૫૮૪૧
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯, પટેલ કોલોની, જામનગર 
૭૬ પીપળી  વ્યાસ નયનાબેન જી.  મુ.પો. પીપળી મુ. પો. પીપળી ૦૨૮૯૫-૨૬૬૩૨૧
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯૮૭૯૯૫૩૦૬૭
૭૭ બેચરા સાધનાબેન બી.  મુ.પો. પીપળી મુ. પો. પીપળી ૦૨૮૯૫-૨૬૬૧૫૮
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯૮૨૪૨૪૭૧૧૭
૭૮ ભાલોડીયા નિમિષાબેન જી.  મુ.પો. પીપળી બી-૧૦ર, અભિનવ એપાર્ટમેન્ટ ૯૩૭૫૯૮૧૧૧૨
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  દિવ્યમપાર્ક, જામનગર 
૭૯ જાડેજા મહાવીરસિંહ ડી.  મુ.પો. પીપળી મુ. ગંગાજળા, પો.અલીયાબાડા ૦૨૮૮-૨૮૮૨૬૩૪
તા.લાલપુર, જી.જામનગર  તા.જી. જામનગર 
૮૦ વાઘેલા કલ્પેશકુમાર એમ.  મુ.પો. પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર  શ્રી કૃષ્ણડેરી, કાલાવડ ગેઈટસતવારા રોડ, જામનગર  ૯૮૯૮૩૦૧૩૩૪
૮૧ જાડેજા પરાક્રમસિંહ આર.  મુ.પો. પીપળીતા. લાલપુર, જી.જામનગર  શાંતિનગર શેરી નાં.૪૯, પટેલ કોલોની રોડ, જામનગર  ૯૪૨૬૯૪૬૨૯૯
૦૨૮૮-૨૭૫૨૫૦૬
૮૨ મોઢવાડીયા મીનાબેન એમ.  મુ.પો. પીપળીતા. લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.પો. પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૯૯૨૫૬૨૦૦૨૭
૮૩ આચાર્ય ચેતનાબેન પી.  મુ.પો. પીપળીતા. લાલપુર, જી.જામનગર  ગુલમર્ગ એપાર્ટમેન્ટ, પોલીસ હેડકવાટર્સસામે, શરૂ સેકસન રોડ, જામનગર  ૯૪૨૭૫૧૪૪૭૪
૮૪ રાજગોર હિમાંશુંભાઈ પી.  મુ.પો. પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર  વૃંદાવન કુંજ, બજરંગ વાડી મેઈન રોડ,દેવ પાન સામે, રાજકોટ  ૯૪૨૭૪૯૫૭૫૭
૮૫ બોડા સંગીતાબેન પી.  મુ.પો. પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર 
૮૬ સેતાલુસ  ભંડેરી રાજેશભાઈ એચ.  મુ.પો. સેતાલુસ, પો.કાનાલુસતા.લાલપુર, જી.જામનગર  હાપા રેલ્વે માર્કેટીંગ યાર્ડ પાછળમુ.તા.જી. જામનગર  ૯૮૯૮૮૩૯૫૯૫
૯૪૨૭૫૭૩૭૫૩
૮૭ મનાણી આશિષભાઈ એચ.  મુ.પો. સેતાલુસ, પો.કાનાલુસતા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.પો. જામવંથલીતા.જી. જામનગર  ૦૨૮૮-૨૮૮૭૨૮૪
૮૮ પટેલ ગાયત્રીબેન બી.  મુ.પો. સેતાલુસ, પો.કાનાલુસતા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.પો. કાકચીયાતા.લુણાવાડા, જી.પંચમહાલ  ૯૯૪૯૧૮૯૭૨૨
૮૯ મેઘાવદર  ભટૃ મહેશચંદ્ર એચ.  મુ.પો. મેઘાવદર (ઈશ્વરીયા)તા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.પો. મેઘાવદર(ઈશ્વરીયા) તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૦૨૮૯૫-૨૬૬૩૬૬
૯૪૨૭૨૮૧૦૮૩
૯૦ દુધાગરા રાજેશભાઈ પી.  મુ.પો. મેઘાવદર (ઈશ્વરીયા)તા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ.પો. મેઘાવદર(ઈશ્વરીયા) તા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૦૨૮૯૫-૨૬૬૩૪૬
૯૯૦૯૪૪૧૫૭૦
૯૧ મેઘનાગામ  કંબોચા બીપીનભાઈ એસ.  મુ.પો. મેઘનુગામ, પો.પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર  ૪૯ દિગ્વીજય પ્લોટ શંકર ટેકરીસુભાષપરા-૧, જામનગર  PP.૦૨૮૮-૨૬૬૨૭૬
૯૯૭૯૦૩૧૦૪૯
૯૨ રાઠોડ ભરતભાઈ બી.  મુ.પો. મેઘનુગામ, પો.પીપળીતા.લાલપુર, જી.જામનગર  જગદીશ પાર્ક સોસાયટી, એરપોર્ટ રોડમુ. કેશોદ, જી.જુનાગઢ  ૯૮૨૪૨૨૪૫૦૬
૯૩ નવાગામ  ચૌહાણ દિપકકુમાર સી.  નવાગામ વાડી પ્રા.શાળાતા.લાલપુર, જી.જામનગર  દેવકૃપા મોટી આશાપુરા મંદીર પાસે,કુંભારવાડી, જામનગર  ૯૮૯૮૬૦૧૫૬૬
૯૪ કાનાછીકારી  મહેતા તુષારભાઈ જે.  કાનાછીકારી પ્રા.શાળાતા.લાલપુર, જી.જામનગર  લીમડા લાઈન શેરી નાં.૧દાવડા મેન્શન, જામનગર  ૯૪૨૭૪૨૦૦૧૪
૯૫ ડઢાણીયા વિપુલ એમ.  કાનાછીકારી પ્રા.શાળાતા.લાલપુર, જી.જામનગર 
૯૬ ડેરાછીકારી  ઘોડાસરા જયોત્સનાબેન કે.  ડેરાછીકારી પ્રા.શાળાતા.લાલપુર, જી.જામનગર  મુ. ખારવાતા. ધ્રોલ, જી.જામનગર  ૯૯૦૪૭૦૪૯૮૮
૯૭ વડપાંચસરા  વાઘેલા નિર્મળાબેન રામજીભાઈ  શ્રી વડપાંચસરા તા. શાળા  દિ.પ્લોટ પોલીસચોકી, જામનગર  ૯૮૨૪૧૪૯૭૦૧
૯૮ વોરા દેવલબેન દિલિપભાઈ  - મોમાઈનગર-ર, જામનગર 
૯૯ શુકલ પ્રજ્ઞેશભાઈ જયોતિન્દ્રભાઈ  - ગાજરફળી, રામકૂવા, જામનગર 
૧૦૦ ચૌહાણ હરીશભાઈ લ૧મણભાઈ  - મોમાઈનગર-પ, જામનગર 
૧૦૧ પટેલ કલ્પનાબેન રામાભાઈ  - વડપાંચસરા, તા. લાલપુર 
૧૦૨ માધુપુર  પગી નટવરસિંહ અર્જુનસિંહ  શ્રી માધુપુર પ્રા. શાળા  માધુપુર, તા. લાલપુર  ૯૯૦૯૫૧૭૮૧૬
૧૦૩ ગમઢા વસંતબેન ડી.  - -
૧૦૪ મારકણા ચેતનાબેન એમ.  - -
૧૦૫ વાંધારાવાડી  શેખ મહમ્મદ સબ્બીર ઈલિયાસ  શ્રી વાંધારાવાડી પ્રા. શાળા  નવા ધુણિયા, તા. લાલપુર  ૯૪૨૭૨૩૧૮૫૮
૧૦૬ વેકરીયા આશિષભાઈ મોહનભાઈ  - લાલપુર, જામનગર 
૧૦૭ દેવગઢ  રાવળ શૈલેષભાઈ ઈશ્વરભાઈ  શ્રી દેવગઢ પ્રા. શાળા  દેવગઢ, તા. લાલપુર  ૯૯૭૯૦૩૦૪૮૫
૧૦૮ તાજપરા મયુરીબેન શાંતિલાલ  - લાલપુર, જામનગર 
૧૦૯ બાઘલા  ઝાલા દાદુસિંહ અમરસિંહ  શ્રી બાઘલા પ્રા. શાળા  બાઘલા, તા. લાલપુર  ૯૯૭૯૫૯૮૬૬૭
૧૧૦ ઝાલા જશવંતસિંહ વજેસિંહ  - -
૧૧૧ પટેલ હસમુખભાઈ રવચંદભાઈ  - -
૧૧૨ કથિરીયા જયંતિલાલ ગોગનભાઈ  - -
૧૧૩ મકવાણા દિનુભાઈ મણાભાઈ  - -
૧૧૪ ખડખંભાળિયા  કથિરીયા પરેશભાઈ મધુભાઈ  શ્રી ખડખંભાળિયા પ્રા. શાળા  ખડખંભાળિયા, તા. લાલપુર  ૯૯૭૯૪૮૫૬૪૪
૧૧૫ સાંગાણી રીનાબેન શામજીભાઈ  - -
૧૧૬ ડાંગરીયા પાયલબેન પ્રવિણભાઈ  - -
૧૧૭ ખટિયા  પરમાર દેવાભાઈ ખુશાલભાઈ  શ્રી ખટિયા પ્રા. શાળા  ખટિયા, તા. લાલપુર  ૯૭૨૭૪૬૦૭૩૪
૧૧૮ વણકર પરમાભાઈ સોમાભાઈ  - -
૧૧૯ પટેલ ઝંખનાબેન રણછોડભાઈ  - -
૧૨૦ પટેલ સંજયભાઈ ગોવિંદભાઈ  - -
૧૨૧ પટેલ ભુપેન્દ્રભાઈ મોહનભાઈ  - -
૧૨૨ પટેલ શૈલેષભાઈ જોઈતાભાઈ  - -
૧૨૩ પટેલ નિરવભાઈ મહેન્દ્રભાઈ  - -
૧૨૪ રકકા  બગથરીયા પરેશભાઈ દિલિપભાઈ  શ્રી રકકા પ્રા. શાળા  રકકા, તા. લાલપુર  ૯૮૨૫૩૨૬૪૮૧
૧૨૫ પટેલ સુધિરભાઈ શનાભાઈ  - -
૧૨૬ વ્યાસ વાણીબેન જીતેન્દ્રભાઈ  - -
૧૨૭ સાજડિયાળી  પટેલ જગદિશભાઈ ધુળાભાઈ  શ્રી સાજડિયાળી પ્રા. શાળા  સાજડિયાળી, તા. લાલપુર  ૯૯૧૩૧૭૨૮૩૧
૧૨૮ પટેલ ગીતાબેન રમેશભાઈ  - -
૧૨૯ પટેલ પ્રજ્ઞેશભાઈ અમૃતલાલ  - -
૧૩૦ ફળદુ રાજુશભાઈ પરસોતમભાઈ  - -
૧૩૧ મોટા પાંચસરા  જાડેજા પ્રઘ્યુમનસિંહ અજીતસિંહ  શ્રી મોટા પાંચસરા પ્રા. શાળા  વડપાંચસરા, તા. લાલપુર  ૯૪૨૭૫૭૨૧૯૪
૧૩૨ પટેલ ભરતભાઈ કાન્તિભાઈ  - -
૧૩૩ નવા ધુણિયા  શીલુ વિવેકભાઈ ભીખાલાલ  શ્રી નવા ધુણિયા પ્રા. શાળા  વડપાંચસરા, તા. લાલપુર  ૯૯૨૭૭૪૧૧૨૪
૧૩૪ ખાંટ રસીકભાઈ એમ.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  સણોસરી,તા.લાલપુર  ૯૯રપ૪૭૬ર૪૩ 
૧૩૫ પટેલ તેજશ જે.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  મોરજર  ૯૪ર૬૩૮ર૧૪૭ 
૧૩૬ બેરા શિતલબેન જે.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  સણોસરી,તા.લાલપુર  ૯૯રપ૭૭૧ર૦૩ 
૧૩૭ સણોસરી  વિસોડીયા અલકાબેન એસ.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  સણોસરી,તા.લાલપુર  ૯૯૭૮૦૫૯૫૯૭
૧૩૮ ગોહેલ હંસાબેન પી.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  સણોસરી,તા.લાલપુર  ૯૯૦૯૮૧ર૩૧૪ 
૧૩૯ ગુડાસણા નીતાબેન જી.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  લાલપુર,તા.લાલપુર  ૯૪ર૮૩૧૮૪૩૧ 
૧૪૦ નંદાણીયા કંચનબેન પી.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  ટેભડા,તા.લાલપુર  ૯૮૭૯૯૭૪૯૬૩
૧૪૧ પરસાણીયા એ.એમ.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  જામનગર  ૯૯૭૯૫૮૧૮૬૭
૧૪૨ પટેલ હરેશ એન.  તાલુકા શાળા,સણોસરી  સણોસરા,તા.લાલપુર  ૯૯રપ૩૬૧૪૧૬ 
૧૪૩ ખાંટ નિકુંજ એન.  પ્રા.શાળા,સણોસરી વાડી  સણોસરા,તા.લાલપુર  ૯૪ર૭ર૩૮૬૯૯ 
૧૪૪ કાનાણી રમણીક એસ.  પ્રા.શાળા,સણોસરી વાડી  સણોસરા,તા.લાલપુર  ૯૭રપ૮૧૩૯૩૭ 
૧૪૫ જોશી જગદિશ એમ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા  કાઠીતડ,તા.લાલપુર  ૦ર૮૯પર૭૩૬૬૩ 
૧૪૬ જોશી દિનેશ કે.  પ્રા.શાળા,ટેભડા  લાલપુર  ૯૯૦૯૧૬૪રપ૦ 
૧૪૭ વિરસોડીયા જગદિશ એલ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા  લાલપુર  ૯૪ર૮૬૭૦ર૮૪ 
૧૪૮ ટેભડા  પટેલ અમિત જે.  પ્રા.શાળા,ટેભડા  લાલપુર  ૯૯૦૪૩૦૪૪૩૫
૧૪૯ ચોૈહાણ ખોડીદાસ એલ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા વાડી-૧  લાલપુર  ૯૯૭૮૭૬ર૪૪૯ 
૧૫૦ ગોહીલ કાંતીલાલ એમ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા વાડી-૧  લાલપુર  ૯૮૭૯૫૬૪૮૪૦
૧૫૧ સોલંકી દિલેશ એમ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા વાડી-ર  ટેભડા  ૯૭ર૬પ૬ર૧૯૧ 
૧૫૨ રાયઠઠા ધર્મેશ ટી.  પ્રા.શાળા,ટેભડા વાડી-ર  લાલપુર  ૯૯રપપ૧૬૬૦ર 
૧૫૩ વાળા જિતેશ એ.  પ્રા.શાળા,ટેભડા વાડી-૩  જામનગર  ૯૯૭૮૦૪૦૯૯૭
૧૫૪ પટેલ નિરુબેન કે.  પ્રા.શાળા,સણોસરા  સણોસરા  ૯૪ર૮૭૭૯૬પ૦ 
૧૫૫ પુરોહીત રાજુભાઈ બી.  પ્રા.શાળા,સણોસરા  સણોસરા  ૯૪ર૭૯૪ર૯૧૧ 
૧૫૬ પુરોહીત દિપક એન.  પ્રા.શાળા,સણોસરા  સણોસરા  ૯૮૭૯ર૪૪૩૭ર 
૧૫૭ માલીવાડ નાનસિંહ પી.  પ્રા.શાળા,સણોસરા  સણોસરા  ૯૭ર૬૪૪૬૭૯૧ 
૧૫૮ સણોસરા  ડામોર કમલાબેન આર.  પ્રા.શાળા,સણોસરા  સણોસરા  ૯૭૮૩૮૮૪૩૩ર 
૧૫૯ ખરા દેવજીભાઈ એ.  પ્રા.શાળા,સણોસરાવાડી-૧  સણોસરા  ૯૪ર૭૭૭૦૮૬પ 
૧૬૦ ચાવડા નિલમબેન જે.  પ્રા.શાળા,સણોસરાવાડી-૧  સણોસરા  ૯૯૭૯૩૫૦૮૦૮
૧૬૧ ચોૈધરી સંજય બી.  પ્રા.શાળા,સણોસરાવાડી-ર  સણોસરા  ૯૪ર૭ર૩૮૬૮૯ 
૧૬૨ રાબડીયા જિકન બી.  પ્રા.શાળા,સણોસરાવાડી-ર  સણોસરા  ૯૯૦૯૮૬૭૮૮૬
૧૬૩ કાઠીતડ  જોશી દેવજી એચ.  પ્રા.શાળા, કાઠીતડ  કાઠીતડ  ૯૪ર૮૬૭૧૪૯૭ 
૧૬૪ પીપરટોડા  મકવાણા કરમશી એલ  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૯૨૫૪૯૧૨૪૫
૧૬૫ માંડલીયા છગનભાઈ એસ  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૪૨૮૬૭૧૪૮૬
૧૬૬ વાઢેર જયશ્રીબા જે  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૪૨૭૫૧૪૬૦૧
૧૬૭ શીંગાળા નીતાબેન એમ  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૯૨૫૫૧૨૪૭૪
૧૬૮ ભંડેરી જયસુખભાઈ કે  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૭૨૫૯૮૯૯૯૮
૧૬૯ ઝવરાણી દીપ્તીબેન જી  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૪૨૭૨૪૫૭૨૪
૧૭૦ ભંડેરી ચેતનાબેન આર  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૪૨૮૬૬૭૫૩૬
૧૭૧ નંદા કમલેશભાઈ વી  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૮૭૯૫૪૧૫૨૯
૧૭૨ પટેલ સુરેશભાઈ જે  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર  ૯૪૨૭૧૮૭૧૫૫
૧૭૩ પટેલ રેખાબેન કે  પીપરટોડા તા શાળા  પીપરટોડા તા - લાલપુર 
૧૭૪ ગલ્લા  બુસા સુમત્રિાબેન બી  ગલ્લા પ્રાથમકિ શાળા  ગલ્લા તા - લાલપુર  ૯૭૨૬૧૫૩૬૫૨
૧૭૫ કરાણા  પટેલ રાકેશકુમાર કે  કરાણા પ્રાથમકિ શાળા  કરાણા તા - લાલપુર  ૯૪૨૮૮૬૫૪૮૨
૧૭૬ પટેલ જગદીશભાઈ એસ  કરાણા પ્રાથમકિ શાળા  કરાણા તા - લાલપુર  ૯૪૨૭૭૭૧૪૨૧
૧૭૭ ઘાડીયા હર્ષદિાબેન વી  કરાણા પ્રાથમકિ શાળા  કરાણા તા - લાલપુર  ૯૪૨૮૭૨૮૨૦૪
૧૭૮ ખેંગારપુર  સંઘાણી રશ્મનિ કે બી  ખેંગારપુર પ્રા શાળા  ખેંગારપુર તા - લાલપુર  ૯૯૧૩૪૪૯૯૯૮
૧૭૯ રામપર  રોલા મનષાિબેન એન  રામપર પ્રા શાળા  રામપર તા - લાલપુર 
૧૮૦ મોટી વેરાવળ  મેઘપરાુ જાગૃતબિેન બી  મોટી વેરાવળ પ્રા શાળા  મોટી વેરાવળ તા - લાલપુર 
૧૮૧ ચાવડા અરજણભાઈ જે.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૨૫૭૯૯૧૮૬
૧૮૨ ટંકારિયા રશ્મિબેન વી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર. 
૧૮૩ સંતોકી જયોત્સનાબેન ટી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૨૫૮૨૩૦૮૩
૧૮૪ મિયાત્રા પરેશભાઇ બી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૭૯૮૮૦૦૫૦
૧૮૫ મૈયડ દિપકભાઈ બી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૭૯૯૩૦૪૨૬
૧૮૬ કણજારિયા ફાલ્ગુનીબેન ડી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૩૭૬૨૨૦૫૮૯
૧૮૭ નાયી વનિતાબેન આર.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૨૫૦૩૧૩૨૪
૧૮૮ પટેલ પ્રિતીબેન વી.  મોડપુર તા.શા.  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૯૮૯૬૦૩૬
૧૮૯ મોડપુર  સોલંકી વિનોદભાઈ એન.  મોડપુર વા.શા.-૧  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૨૪૮૭૬૩૨૬
૧૯૦ પટેલ વિજયભાઇ સી.  મોડપુર વા.શા.-૧  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૯૮૨૮૭૨૭૧
૧૯૧ ગોહિલ દિગપાલસિંહ વી.  મોડપુર વા.શા.-ર  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૨૫૮૩૦૭૪૮
૧૯૨ પ્રજાપતિ કલ્પેશભાઇ પી.  મોડપુર વા.શા.-ર  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૩૭૪૫૪૮૦૪૨
૧૯૩ વાદી વૃજલાલ જે.  મોડપુર વા.શા.-૩  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૨૫૫૧૧૧૫૧
૧૯૪ પટેલ સતીષભાઈ આર.  મોડપુર વા.શા.-૩  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૪૯૫૨૦૯૩
૧૯૫ પટેલ જિતેન્દ્રભાઇ આર.  મોડપુર વા.શા.-૪  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૯૩૭૪૧૬૨
૧૯૬ ખીરા રશિદભાઇ એચ.  મોડપુર વા.શા.-૪  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૭૯૦૩૮૧૬૪
૧૯૭ પરમાર રામજીભાઈ એમ.  મોડપુર વા.શા.-પ  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૯૦૭૫૪૦૧
૧૯૮ પટેલ સચિનકુમાર જે.  મોડપુર વા.શા.-પ  મોડપુર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૯૮૯૫૦૭૯૬
૧૯૯ અમૃતિયા અશ્વિનભાઇ સી.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૪૧૯૮૮૯૧
૨૦૦ પટેલ કમલેશભાઇ એ.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૯૮૮૫૮૧૨૬
૨૦૧ પીઠીયા મુળુભાઈ પી.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૯૬૫૭૯૯૧
૨૦૨ જશાપુર  કાનગડ ભવાનભાઈ એચ.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૨૪૪૬૪૨૩૧
૨૦૩ અમરેલિયા રફિકભાઇ એચ.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૯૮૭૨૨૯૯૭
૨૦૪ ધ્રાંગા શાંતિબેન કે.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૭૪૩૩૪૬૦૪
૨૦૫ સુતરિયા વિણાબેન બી.  જશાપર પ્રા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૮૨૫૬૪૦૫૭૯
૨૦૬ હિંગડા પ્રભાબેન ડી.  જશાપર વા.શા.  જશાપર ,તા. લાલપુર.  ૯૯૧૩૮૬૯૩૬૯
૨૦૭ નાગડા ગુલાબચંદ ટી.  રંગપુર પ્રા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર .  ૯૭૨૩૮૧૧૫૭૭
૨૦૮ પટેલ ભાવિકકુમાર એસ.  રંગપુર પ્રા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર .  ૯૮૭૯૬૮૧૦૬૩
૨૦૯ કોરેજા અબ્દુલભાઈ એ.  રંગપુર પ્રા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર . 
૨૧૦ રંગપુર  ચૌહાણ ભાવનાબા પી.  રંગપુર પ્રા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર .  ૯૯૨૫૪૬૪૭૦૨
૨૧૧ ગૌસ્વામી માલતીબેન એચ.  રંગપુર પ્રા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર .  ૯૮૨૪૯૪૦૭૨૪
૨૧૨ બામણિયા રમણભાઈ કે.  રંગપુર વા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર .  ૯૮૨૫૬૮૯૪૬૬
૨૧૩ પરમાર વિનોદરાય એમ.  રંગપુર વા.શા.  રંગપુર , તા.લાલપુર . 
૨૧૪ જાદવ દિપકકુમાર વી.  ચારણતુંગી પ્રા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર.  ૯૮૨૪૨૨૬૮૭૩
૨૧૫ સોલંકી ઈલાબેન વી.  ચારણતુંગી પ્રા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર.  ૯૫૨૮૮-૨૫૫૬૧૩૧
૨૧૬ ચારણતુંગી  ગોંડલિયા કમલેશકમાર કે.  ચારણતુંગી પ્રા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર.  ૯૫૨૮૮-૨૪૧૨૮૬
૨૧૭ પરમાર હર્ષાબેન આર.  ચારણતુંગી પ્રા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર. 
૨૧૮ નોયડા હસનભાઈ વી.  ચારણતુંગી વા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર. 
૨૧૯ આંબીલયા ગોગનભાઈ આર.  ચારણતુંગી વા.શા.  ચારણતુંગી ,તા.લાલપુર.  ૯૭૨૫૦૬૦૬૧૪
૨૨૦ પટેલ પ્રકાશકુમાર એન.  મોટા લખિયા પ્રા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૪૨૮૨૨૧૪૫૬
૨૨૧ ધોળકિયા સરોજબેન યુ.  મોટા લખિયા પ્રા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૯૨૫૪૦૩૩૭૬
૨૨૨ મોટા લખિયા  પંચાલ નરેન્દ્રકુમાર એસ.  મોટા લખિયા પ્રા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૯૨૫૩૧૧૬૭૪
૨૨૩ પટેલ નિશાબેન જે.  મોટા લખિયા પ્રા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૯૨૪૫૫૫૨૮૫
૨૨૪ ભાલોડિયા મનીષાબેન એસ.  મોટા લખિયા વા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૯૯૮૯૬૩૦૨૨
૨૨૫ પટેલ સમીરકુમાર આર.  મોટા લખિયા વા.શા.  મોટા લખિયા ,તા.લાલપુર.  ૯૯૨૪૫૫૫૨૮૫
૨૨૬ ગોવાણા  મેસવાણીયા લલીતભાઈ સી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૭૮૫૬૩૦૭૩
૨૨૭ ગોવાણા  હરીયાણી સંઘ્યાબેન એમ.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર 
૨૨૮ ગોવાણા  પરમાર હર્ષદભાઈ ડી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૨૫૪૭૬૯૮૪
૨૨૯ ગોવાણા  બેચરા હેતલબેન સી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૭૯૧૬૭૦૮૧
૨૩૦ ગોવાણા  ઘેટીયા કુન્દનબેન સી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૪૨૭૨૭૬૦૭૧
૨૩૧ ગોવાણા  પરમાર મીતાબેન જી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૨૫૪૭૬૯૮૪
૨૩૨ ગોવાણા  સોલંકા શારદાબેન જી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૧૩૦૩૬૧૩૧
૨૩૩ ગોવાણા  રાઠોડ સુનિતાબેન જી.  શ્રી ગોવાણા તાલુકા શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૨૪૮૨૦૫૬૦
૨૩૪ ગોવાણા  ભાદરકા બાબુભાઈ પી.  શ્રી ગોવાણાવાડી.શાળા.  ગોવાણા તા-લાલપુર  ૯૮૭૯૦૫૮૭૬૦
૨૩૫ ગોવાણા  મેદંપરા જાગૃતિબેન વી.  શ્રી ગોવાણાવાડી.શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર 
૨૩૬ બબરજર  પટેલ વિમલભાઈ કે.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૨૫૪૨૯૫૧૧
૨૩૭ બબરજર  પટેલ વિપુલભાઈ એ.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૭૯૫૧૪૨૧૨
૨૩૮ બબરજર  પટેલ રમીલાબેન બી.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૭૯૫૧૪૨૧૨
૨૩૯ બબરજર  પટેલ હર્ષદિાબેન ડી.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર 
૨૪૦ બબરજર  પટેલ અરુણાબેન બી.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૨૫૪૨૯૫૧૧
૨૪૧ બબરજર  કરમુર ચંપાબેન આર.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  ગોવાણા તા-લાલપુર 
૨૪૨ બબરજર  કોરીગા દક્ષાબેન ડી.  શ્રી બબરજર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૭૯૧૮૮૯૪૪
૨૪૩ બબરજર  પટેલ અશ્વિનભાઈ એમ.  શ્રી બબરજરવાડી ૧ પ્રા.શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૯૭૪૬૦૪૦૫૬
૨૪૪ બબરજર  પંડયા આરતીબેન આઈ.  શ્રી બબરજરવાડી ૧ પ્રા.શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર 
૨૪૫ બબરજર  વાછાણી ધર્મેશભાઈ જે.  શ્રી બબરજરવાડી ર પ્રા.શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૮૨૫૮૪૨૦૪૨
૨૪૬ બબરજર  ઝાલા અનુપસિંહ આર.  શ્રી બબરજરવાડી ર પ્રા.શાળા.  બબરજર તા-લાલપુર  ૯૯૭૯૨૭૬૮૨૮
૨૪૭ બબરજર  ચૌધરી નારણભાઈ એમ.  શ્રી બબરજરવાડી ૩ પ્રા.શાળા.  લાલપુર તા-લાલપુર  ૯૮૭૯૯૧૧૯૨૧