×

સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી
શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, રણજીતપરા,લાલપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
ફેકસ નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
1 શ્રી ડી.વી.ગગનાણી અ.મ.ઈ. (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ ૯૯૦૯૪૬૨૩૪૬ lalpur-tdo-jam@gujarat.gov.in
2 શ્રી એલ.એચ.ઓઝા મીસ્ત્રી (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ ૯૯૭૯૨૩૪૮૦૭