×

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

વર્ષ - ર૦૦૭

અ.નં.  સહકારી મંડળીનું નામ  મંડળીના વડાનું નામ  મંડળીનું સરનામું  ફોન નંબર  ફેકસ નંબર 
લાલપુર સેવા સહકારી મંડળી  મેધજીભાઈ ગોવિંદભાઈ  મુ. લાલપુર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૭૨૨૧૪ ૯૪૨૮૧૨૫૫૮૧
નાંદુરી સેવા સહકારી મંડળી  મેરામણભાઈ સવા કરંગીયા  મુ. નાંદુરી તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૬૭૧૪૦૪૪
નવી પીપર સેવા સહકારી મંડળી  પુથ્વીરાજ અભેસંગ ચૌહાણ  મુ. નવી પીપર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૭૨૩૭૮ ૯૮૨૫૧૬૪૪૯૯
ગજણા સેવા સહકારી મંડળી  ઓધુભા જીવણસંગ જાડેજા  મુ. ગજણા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૬૦૦૮૩ ૯૪૨૭૨૭૫૭૩૪
ધરમપુર સેવા સહકારી મંડળી  ઓધડ રામાભાઈ  મુ. ધરમપુર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૮૭૯૪૦૭૪૪૬
મોટા ખડબા સેવા સહકારી મંડળી  બબબસંગ લખુભા જાડેજા  મુ. મોટા ખડબા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૬૭૦૨૩ ૯૮૭૯૫૬૫૩૧૯
સણોસરા સેવા સહકારી મંડળી  અરજણ આલા ગાગલીયા  મુ. સણોસરા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૪૧૨૫૪ ૯૯૧૩૯૦૪૫૯૧
નાની રાફુદડ સેવા સહકારી મંડળી  નરશી અરજણ ધારવીયા  મુ. નાની રાફુદડ તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૭૨૮૫૫ ૯૪૨૬૭૧૦૯૭૦
આરીખાણા સેવા સહકારી મંડળી  બચુભાઈ વશરામભાઈ  મુ. આરીખાણા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૬૦૦૯૪ ૯૪૨૭૯૭૮૮૧૬
૧૦ મુરીલા સેવા સહકારી મંડળી  દેવાણંદ અરશીભાઈ  મુ. મુરીલા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૭૨૬૭૭ ૯૯૭૯૫૧૪૧૬૮
૧૧ નાના ખડબા સેવા સહકારી મંડળી  નારણભાઈ વેજાભાઈ  મુ. નાના ખડબા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૭૯૫૧૪૧૩૩
૧૨ ગોવાણા સેવા સહકારી મંડળી  ધીરૂભા માધવસંગ  મુ. ગોવાણા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૨૫૪૭૭૦૨૩
૧૩ રીંજપર સેવા સહકારી મંડળી  માલદે વજશી  મુ. રીંજપર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૬૯૫૩૧૯૮
૧૪ સણોસરી સેવા સહકારી મંડળી  બાબુભાઈ ભીમશીભાઈ  મુ. સણોસરી તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૬૨૦૦૫ ૯૯૧૩૨૩૮૯૨૮
૧૫ મેમાણા સેવા સહકારી મંડળી  બચુભા હરીસંગ  મુ. મેમાણા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૨૬૦૦૬૬ ૯૮૭૯૬૨૨૨૪૩
૧૬ માધુપુર સેવા સહકારી મંડળી  વલભભાઈ ખીમાભાઈ  મુ. માધુપુર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૮૨૫૬૧૫૯૮૫
૧૭ મોટી વેરાવળ સેવા સહકારી મંડળી  મગન રામજી સોજીત્રા  મુ. મોટી વેરાવઈ તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૭૫૭૪૮૬૪
૧૮ વડ પાંચસરા સેવા સહકારી મંડળી  લધુભા રામસંગ જાડેજા  મુ. વડ પાંચસરા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૭૫૧૦૯૧૭
૧૯ ખડ ખંભાળીયા સેવા સહકારી મંડળી  ગોવિંદ પ્રેમજી અજુડીયા  મુ. ખડ ખંભાળીયા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૭૪૨૦૨૭૮
૨૦ પીપરટોડા સેવા સહકારી મંડળી  દિગુભા બાલભા  મુ. પીપરટોડા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૭૫૧૪૧૨૪
૨૧ કાનાલુસ સેવા સહકારી મંડળી  રણજીતસિંહ ડી. વારા  મુ. કાનાલુસ તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૪૨૭૫૭૩૫૭૯
૨૨ પડાણા સેવા સહકારી મંડળી  ગોવુભા કાથડજી જાડેજા  મુ. પડાણા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૮૨૫૨૧૧૨૩૩
૨૩ આરબલુસ સેવા સહકારી મંડળી  ભીખુભા લાખાજી જાડેજા  મુ. આરબલુસ તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૨૫૧૮૯૫૧૪
૨૪ રંગપુર સેવા સહકારી મંડળી  હરીસંગ દાનસંગ જાડેજા  મુ. રંગપુર તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૨૫૧૪૬૦૩૮
૨૫ દલતુંગી સેવા સહકારી મંડળી  ગાંડાભાઈ ભીખાભાઈ વકાતર  મુ. દલતુંગી તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૮૭૯૭૬૯૯૭૨
૨૬ મચ્છુબેરાજા સેવા સહકારી મંડળી  દીલીપ દેવરાજ ગુઢકા  મુ. મચ્છુબેરાજા તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૦૯૧૪૬૯૦૧
૨૭ પીપળી સેવા સહકારી મંડળી  દીલીપ ગોવિંદ બેચર  મુ. પીપળી તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૯૦૯૨૯૯૯૩૨
૨૮ ચારણતુંગી સેવા સહકારી મંડળી  સામત દાના જોગલ  મુ. ચારણતુંગી તા.લાલપુર જી.જામનગર  ૯૭૨૫૦૬૩૫૪૫