×

રસીકરણ

વર્ષ - ર૦૦૭-૦૮

અ.નં.  રસીનું નામ  રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા 
એચ.એસ.  ૯૭૩૩૮
ઈ.ટી.  ૪૬૩૪૨
એફ.એમ.ડી.  ૨૩૯૨૬૧
હડકવા (એ.આર.વી.)  ૧૩૫
બી. કયુ.  ૨૦૭૪૬