×

પશુધન

વર્ષ - ર૦૦૭

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  ગાય  ભેંસ  બળદ  ઘેટા-બકરા  ઉંટ  મરઘા (પોલ્ટ્રી)  ગધેડું - કુતરા  ઘોડા  અન્ય 
લાલપુર  ૧૫૧૬૭ ૨૫૫૧૪ ૨૧૫૫૬ ૭૩૦૮૯ ૨૧૪ ૪૩૧ ૩૭૬૩ ૪૪ ૧૭૩૭