×

શિબીરની માહીતી

વર્ષ - ર૦૦૭-૦૮

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા  લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા  નાણાકીય ખર્ચ 
લાલપુર  પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબીર  ૧૬૬૦ ૩૨૫ ૩૯૫૫૬