×

પશુ સારવાર

વર્ષ - ર૦૦૬-૦૭

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  હોસ્પીટલ દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા 
લાલપુર  પશુ દવાખાના, લાલપુર  ૧૬૫૦
" પશુ દવાખાના, ખંડ ખંભાળીયા  ૧૦૨૫
" પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્ફ, પડાણા  ૯૦૦
" પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્ફ, મોટા ખડબા  ૧૧૦૦

વર્ષ - ર૦૦૭-૦૮

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  હોસ્પીટલ દવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા 
લાલપુર  પશુ દવાખાના, લાલપુર  ૧૫૦૪
" પશુ દવાખાના, ખંડ ખંભાળીયા  ૯૯૬
" પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્ફ, પડાણા  ૭૫૮
" પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્ફ, મોટા ખડબા  ૧૨૭૮