×

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર ફોન નંબર (ઘર) /મોબાઈલ નંબર
દીપાબેન હસમુખભાઈ કોટક મ.તા.વિ.અધિ. ૨૭૨૨૨૬ ૨૭૨૨૨૬ ૭૫૬૭૦૧૩૨૮૪
એમ.પી.ખરા ડે.એકા. - - ૯૭૨૭૬૫૧૯૫૯
ડી.વી.ગગનાણી અ.મ.ઈ. - - ૯૯૦૯૪૬૨૩૪૬
ડી.આર.ગરચર કે.નિ. વહીવટ - - ૯૪૨૬૭૮૯૦૪૧
વિ.કે.કોટવાળ સ.ઈ. પશ્ચીમ - - ૯૭૨૭૪૫૧૬૩૨
ડી.વી.પાણખાણીયા સ.ઈ. પુર્વ - -
એ.કે.નંદાણીયા સી.કા. શિક્ષણ - -
પ્રફુલભાઈ ધુડસીયા સી.એકા. કલાર્ક - - (૦૨૮૯૮)૨૨૦૯૯૩
એચ.એ.દવે જુ.કા. રેવન્યુ - - ૯૪૨૮૭૨૮૪૧૭
૧૦ બી.બી.ગોરસીયા જુ.કા. મહેકમ - - (૦૨૮૯પ)૨૭૩પ૬૮
૧૧ વી.એ.ગોસાઈ જુ.કા. રજીસ્ટ્રી - - ૯૯૦૯૫૧૬૧૦૫
૧૨ એલ.એચ.ઓઝા મીસ્ત્રી - - ૯૮૭૯૨૩૪૮૦૭
૧૩ કે.કે.ગોપાત ડ્રાયવર - - ૯૯૨૫૧૧૮૫૬૦
૧૪ રસીલાબેન ગોહીલ પટાવાળા - -
૧૫ જી.કે.બારીયા પટાવાળા - -
૧૬ આર.જી.બારોટ પટાવાળા - - ૯૯૧૩૯૦૪૬૯૫
૧૭ સંજય ભાંભી પટાવાળા - -
૧૮ એસ.એમ. વડુકીયા ત.ક.મ. છીકારી ડેરા છીકારી કાના - - ૯૪૨૭૫૭૩૯૫૫
૧૯ જે.બી.ગૌતમી ત.ક.મ સેવક ધુણિયા સેવક ભટીયા - - ૯૯૨૫૪૫૬૨૩૦
૨૦ ત.ક.મ. રકા ખટીયા - -
૨૧ એ.વી.ધોકીયા ત.ક.મ મોટી વેરાવળ - -
૨૨ બી.જે.જાડેજા ત.ક.મ. પીપરટોડા - - (૦૨૮૮)૨૭૧૦૮૦૬
૨૩ બી.એમ.તાજપરા ત.ક.મ. આરબલુસ ઈશ્વરીયા - - ૯૯૧૩૯૦૪૭૦૦
૨૪ કે.જે.ગોરાણીયા ત.ક.મ ખટીયા બેરાજા નાના લખીયા - - ૯૪૨૬૯૨૭૩૯૯
૨૫ સી.એમ.વડાલીયા ત.ક.મ. લાલપુર -અ - - ૯૪૨૭૫૭૩૫૮૩
૨૬ એમ.ડી.લાંબા ત.ક.મ. કાનાલુસ સેતાલુસ - - ૯૪૨૭૭૭૪૧૪૯
૨૭ એસ.એસ.નથવાણી ત.ક.મ. નવાગામ - - ૯૪૨૬૭૧૪૦૪૪
૨૮ બી.એન.ભાલોડીયા ત.ક.મ. સણોસરા કાઠીતડ - - ૯૪૨૭૨૭૭૩૦૯
૨૯ કે.બી.ગૌતમી ત.ક.મ. હરીપર - - ૯૮૨૫૬૭૮૭૫૪
૩૦ એસ.એમ.લખતરીયા ત.ક.મ. પડાણા - - ૯૯૨૫૦૩૦૪૫૪
૩૧ જે.કે.રાજા ત.ક.મ. મોડપર - - ૯૪૨૭૫૧૪૯૧૫
૩૨ એન.વી.ફળદુ ત.ક.મ. રાસંગપર મીઠોઈ - - ૯૮૭૯૭૭૨૬૯૨
૩૩ એચ.એ.ફળદુ ત.ક.મ. સણોસરી - - ૨૭૨૬૯૦
૩૪ એ.કે.ખત્રી ત.ક.મ. મોટા ખડબા - - ૯૯૭૯૨૪૧૪૯૦
૩૫ એમ.જી.જાવીયા ત.ક.મ. આરીખાણા મુરીલા - - ૯૪૨૭૭૭૦૧૭૦
૩૬ ડી.એમ.જોટાણીયા ત.ક.મ. નવીપીપર ખાયડી - - ૯૪૨૮૧૨૫૩૬૫
૩૭ વી.કે.આશર ત.ક.મ. ઝાંખર જોગવડ - - ૯૪૨૬૭૧૭૪૬૯
૩૮ એન.બી.ગોરસીયા ત.ક.મ. ગલ્લા ખેગારપર - - ૯૨૭૫૧૨૧૫૦૫
૩૯ કે.કે.નંજાર ત.ક.મ. મોટી રાફુદડ - - ૯૮૨૫૩૪૫૦૪૦
૪૦ એલ.એમ.વરૂ ત.ક.મ. ખડ ખંભાળીયા નવા ધુણીયા - - ૯૯૨૫૩૮૭૩૨૦
૪૧ કે.એચ.ગૌસ્વામી ત.ક.મ. ડબાસંગ - - ૯૪૨૭૪૪૪૯૮૩
૪૨ ડી.આર.બલદાણીયા ત.ક.મ. મેમાણા નવી વેરાવળ - - ૯૮૯૮૭૪૫૨૩૧
૪૩ જે.બી.પડીયા ત.ક.મ. પીપળી મેધનુ ગામ - - ૯૪૨૬૦૪૫૧૪૦
૪૪ બી.બી.પોપટ ત.ક.મ. કરાણા - - ૯૯૭૯૫૯૮૫૮૦
૪૫ એ.એચ.ઉપાઘ્યાય ત.ક.મ વડ પાંચસરા મોટા પાંચસરા - - ૯૮૨૫૬૬૭૩૦૩
૪૬ કે.જે.ધોળકીયા ત.ક.મ. નાની રાફુદડ - - ૯૯૨૫૭૭૩૮૧૯
૪૭ હાર્દીક એમ.જોગલ ત.ક.મ. દલતુંગી સેવક ભરૂડીયા - - ૯૮૭૯૧૭૬૮૯૧
૪૮ પટેલ વિજય ત.ક.મ. બાધલા સાજડીયાળી - - ૯૯૨૫૩૮૦૪૮૩
૪૯ એચ.ઓ.નોયડા ત.ક.મ. મોટા ભરૂડીયા વિજયપુર - - ૯૯૦૯૫૧૭૧૭૮
૫૦ ત.ક.મ. ગોવાણા - -
૫૧ એ.ડી.ગોજીયા ત.ક.મ. ચારણતુંગી - - ૯૯૯૮૨૭૫૫૮૧
૫૨ જે.વી.ભોગાયતા ત.ક.મ. ધરમપુર - - ૯૪૨૮૫૬૯૦૨૨
૫૩ જી.જી.મકવાણા ત.ક.મ. અપીયા કાનવીરડી - - ૯૯૭૯૬૪૬૭૮૮
૫૪ આર.પી.બદીયાણી ત.ક.મ. જશાપર - -
૫૫ સી.કે.માંકડીયા ત.ક.મ રીંજપર - - ૯૯૭૯૨૫૬૩૪૫
૫૬ એમ.ડી.ભોગાયતા ત.ક.મ. રંગપર મોટાલખીયા - - ૯૯૭૯૨૯૭૧૭૫
૫૭ ત.ક.મ. નાંદુરી - - ૯૯૨૫૨૫૨૮૭૨
૫૮ ગોજીયા એન.કે. ત.ક.મ. મચ્છુબેરાજા - - ૯૯૧૩૯૨૪૫૫૪
૫૯ પટેલ પી.બી. ત.ક.મ. સિંગચ - - ૯૯૭૮૦૭૦૧૮૪
૬૦ પટા એ.આર ત.ક.મ નાના ખડબા - - ૯૮૨૫૭૫૫૬૧૧
૬૧ દેસાઈ શિલ્પા.એમ ત.ક.મ. પીપરટોડા - - ૯૪૨૮૪૬૧૯૦૩
૬૨ વાય.આર.કણસાગરા ત.ક.મ. ગજણા ખરીસરા - - ૯૭૨૭૪૯૯૫૯૨