×

પંચાયતનું સરનામું

સરનામુ : તાલુકા પંચાયત કચેરી જામનગર, પોરબંદર મેઈન રોડ,લાલપુર, જિ. જામનગર

ફોન નંબર : (૦ર૮૯પ) ર૩રરર૬

ફેકસ નંબર : (૦ર૮૯પ) ર૩રરર૬