×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હીસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, રણજીતપરા,લાલપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
ફેકસ નંબરઃ ૦ર૮૯પ- ર૭રરર૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી એમ.પી.ખરા ડેપ્યુટી એકા. (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ ૯૭૨૭૬૫૧૯૫૯ lalpur-tdo-jam@gujarat.gov.in
શ્રી પ્રફુલભાઈ ધુડસીયા સી.એકા. (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯પ) ૨૭૨૨૨૬ (૦૨૮૯૮)૨૨૦૯૯૩