×

તાલુકા પંચાયત સદસ્યશ્રી

ક્રમ

તા.પં.સીટનુ નામ

સદસ્યશ્રીનુ નામ

હોદો

સરનામુ 

મોબાઇલ નંબર

1

બાલાચડી

જયોત્સનાબેન અરવિંદ ભીમાણી

સદસ્યશ્રી

મું જાયાવાડી શેરી, આણંદા, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

9427242459

2

બાલંભા

હેમલતા વિનોદભાઇ ચોટલીયા

સદસ્યશ્રી

દેવીપુજકવાસ, મુ. બાલંભા તા.જોડિયા જી.જામનગર

8128401686

3

ભાદરા

પ્રિયંકાબેન સંદિપ ભટ્ટટી

સદસ્યશ્રી

જુની ગ્રામ પંચાયત પાસે, ભાદરા, તા-જોડિયા, જી-જામનગ

9974212570

4

દુધઇ

નાથાલાલ છગન સાવરીયા

પ્રમુખ

મુ.અંબાલા તા.જોડિયા જી.જામનગર

9979008462

5

હડીયાણા

નરોતમભાઈ નારણભાઈ સોનગરા

સદસ્યશ્રી

મેઈનબજાર, હડિયાણા, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

7622865878

6

જોડીયા-૧

વલ્લભભાઈ હીરજીભાઈ ગોઠી

સદસ્યશ્રી

સરદર સોસાયટી, જોડિયા, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

9067469901

7

જોડીયા-૨

મંગાભાઈ જેઠાભાઈ ધ્રાંગીયા

સદસ્યશ્રી

ભગવતી શેરી, જોડિયા, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

9723427811

8

જોડીયા-૩

રૂકીયાબેન બાવલાભાઈ નુત્યાર

સદસ્યશ્રી

મોટાવાસ, કબ્ર્સ્તાન વાળી શેરી, જોડિયા, તા-જોડિયા,

9925528786

9

કેશીયા 

જયશ્રીબેન માવજી ગોધાણી

સદસ્યશ્રી

મુ.કેશીયા તા.જોડિયા જી.જામનગર

9427514845

10

કુનડ

હિનાબેન મયુરભાઈ નંદાસણા

સદસ્યશ્રી

ગામ-કુન્નડ, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

9664743709

11

માધાપર

રેખાબેન નરેન્દ્રભાઇ પરમાર 

સદસ્યશ્રી

મુ.શામપર તા.જોડિયા જી.જામનગર 

7622075507

12

મેઘપર

મનિષાબેન ભરતભાઇ ખોલીયા

સદસ્યશ્રી

પ્લોટ વિસ્તાર, મુ.મેઘપર તા.જોડિયા જિ.જામનગર

9913341622

13

પીઠડ

રસીલાબેન દામજીભાઇ ચનિયારા

સદસ્યશ્રી

બસ સ્ટેન્ડ પાસે, મુ.પીઠડ તા.જોડિયા જી.જામનગર

9727622453

14

રસનાળ

કિસોરસિંહ પ્રભાતસિંહ જાડેજા

સદસ્યશ્રી

ભરવાડ વાસ, મુ.રસનાળ તા.જોડિયા જી.જામનગર 

9904889935

15

તારાણા

ઘનશ્યામ મગન રાઠોડ

ઉપપ્રમુખ

મુ.જીરાગઢ તા.જોડિયા જી.જામનગર

9925632663

16

વાવડી 

ભાવેશ નારણભાઈ મકવાણા

સદસ્યશ્રી

મું વાવડી, તા-જોડિયા, જી-જામનગર

9082799999