×

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

૩.૧    ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાની વસ્‍તી અને વસ્‍તીની ગીચતા
ક્રમ તાલુકાનું નામ વિસ્‍તાર ચો.કી.મી.માં કુલ વસ્‍તી વસ્‍તીની ગીચતા દર ચો.કી.મી. દીઠ ગામોની સંખ્‍યા શહેરોની સંખ્‍ય
વસ્‍તીવાળા ગામો ઉજડ કુલ
જોડિયા ૮૬૮.૬૬ ૮૯૫૭૮ ૧૦૩ ૫૧ ૫૨
૩.૨     વસ્‍તીનું ગ્રામ / શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ - ૨૦૦૧
ક્રમ તાલુકાનું નામ ગ્રામ્‍ય શહેરી કુલ દર હજાર પુરૂષો દીઠ સ્‍ત્રીઓની સંખ્‍યા
પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ
જોડિયા ૪૬૧૫૮ ૪૩૪૨૦ ૮૯૫૭૮ - - - ૪૬૧૫૮ ૪૩૪૨૦ ૮૯૫૭૮ ૯૪૧
૩.૪     વસ્‍તી જુથ મુજબ ગામોનું વર્ગીકરણ-૨૦૦૧
ક્રમ તાલુકાનું નામ કુલ વસ્‍તીવાળા ગામો કુલ વસ્‍તી કુલ ગ્રામ્‍ય વસ્‍તી ૨૦૦ થી ઓછી વસ્‍તી
પુરૂષ સ્‍ત્રી ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ
જોડિયા ૫૧ ૮૯૫૭૮ ૪૬૧૫૮ ૪૩૪૨૦ ૮૦ ૯૯
૨૦૦ થી ૪૯૯ ૫૦૦ થી ૯૯૯ ૧૦૦૦ થી ૧૯૯૯
ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ
૪૭૪ ૪૧૬ ૧૩ ૪૮૭૫ ૪૫૯૨ ૨૨ ૧૫૧૬૫ ૧૩૯૩૮
૨૦૦૦ થી ૪૯૯૯ ૫૦૦૦ થી ૯૯૯૯ ૧૦૦૦૦ થી ઉપર
ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ ગામો પુરૂષો સ્‍ત્રીઓ
૧૦૯૮૩ ૧૦૫૨૦ ૮૪૧૧ ૭૯૧૮ ૬૧૭૦ ૫૯૩૭
૩.૫     ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ શહેરની વસ્‍તી
ક્રમ તાલુકાનું નામ શહેર/નગરના કામ શહેરની વસ્‍તી
પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ
જોડિયા - - - -
૩.૬     ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે ૫૦૦૦ કે તેથી વધુ વસ્‍તીવાળા
ગામોની સુચિ અને તેની વસ્‍તી
ક્રમ તાલુકાનું નામ ગામોના નામ પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ
જોડિયા જોડિયા ૬૧૭૦ ૫૯૩૭ ૧૨૧૦૭
આમરણ ૩૦૨૭ ૨૮૫૩ ૫૮૮૦
હડીયાણા ૨૭૯૪ ૨૬૦૪ ૫૩૯૮
બાલંભા ૨૫૯૦ ૨૪૬૧ ૫૦૫૧
૩.૭    ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે કામ કરનારા અને નહી કરનારા અનુસાર વર્ગીકરણ
ક્રમ તાલુકાનું નામ વિસ્‍તાર વિસ્‍તાર મુજબ વસ્‍તી કુલ કામ કરનારા મુખ્‍ય કામ કરનારા
કુલ ખેડૂત ખેત મજુર ગૃહ ઉદ્યોગમાં રોકાયેલ અન્‍ય વર્કર
જોડિયા ગ્રામ્‍ય કુલ ૮૯૫૭૮ ૩૬૮૯૮ ૩૦૧૬૭ ૧૩૮૩૬ ૫૬૨૪ ૪૦૩ ૧૦૩૦૪

શ્રીમાંત કામ કરનારા

કુલ ખેડૂત ખેત મજુર ગૃહ ઉદ્યોગમાં રોકાયેલ અન્‍ય વર્કર કામ નહી કરનારા
૬૭૩૧

૨૯૭૬

૨૫૩૧

૯૫

૧૧૨૯

૫૨૬૮૦

૩.૧૦     ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી પ્રમાણે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની તાલુકાવાર વસ્‍તી
ક્રમ તાલુકાનું  નામ ગ્રામ્‍ય/શહેરી અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ
પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ પુરૂષ સ્‍ત્રી કુલ

જોડિયા

ગ્રામ્‍ય કુલ

૩૭૦૯

૩૪૦૮

૭૧૧૭

૭૮

૭૩

૧૫૧

શહેરી

-

-

-

-

-

-