×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો : જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી જયેન્‍દ્રકુમાર હરીલાલ મહેતા
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર
જયેન્‍દ્રકુમાર હરીલાલ મહેતા આંકડા મદદનીશ  ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪