×

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

અં. નં. ગામનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
જોડિયા ૧૯૯૩ ૧૪ ૨૧૯
જોડિયા ૧૯૯૪ ૩૬ ૧૩૭૩
જોડિયા ૧૯૯૫ ૧૯ ૫૩૬
જોડિયા ૧૯૯૬ ૧૬ ૪૨૮
જોડિયા ૧૯૯૭ ૨૨ ૬૪૫
જોડિયા ૧૯૯૮ ૨૦ ૪૦૦
જોડિયા ૧૯૯૯ ૧૨ ૩૦૫
જોડિયા ૨૦૦૦ ૧૦ ૨૩૮
જોડિયા ૨૦૦૧ ૨૩ ૩૭૧
૧૦ જોડિયા ૨૦૦૨ ૧૦ ૨૭૫
૧૧ જોડિયા ૨૦૦૩ ૩૧ ૮૮૧
૧૨ જોડિયા ૨૦૦૪ ૧૮ ૪૯૩
૧૩ જોડિયા ૨૦૦૫ ૨૫ ૪૮૮
૧૪ જોડિયા ૨૦૦૬ ૩૧ ૭૭૬
૧૫ જોડિયા ૨૦૦૭ ૧૮ ૧૦૨૦