×

ગ્રામ સભા

તાલુકાનું નામ ગામનું નામ ગ્રામ સભાનો તબક્કો તારીખ સમય
જોડિયા અંબાલા ૧૦ મો તબક્કો ૦૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા આમરણ ૧૦ મો તબક્કો ૦૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા આણંદા ૧૦ મો તબક્કો ૦૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બાદનપર(આ) ૧૦ મો તબક્કો ૦૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બાદનપર(જો) ૧૦ મો તબક્કો ૦૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બાલાચડી ૧૦ મો તબક્કો ૦૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બાલંભા ૧૦ મો તબક્કો ૦૪-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બારાડી ૧૦ મો તબક્કો ૦૪-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બેલા ૧૦ મો તબક્કો ૦૪-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બેરાજા ૧૦ મો તબક્કો ૦૫-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ભાદરા ૧૦ મો તબક્કો ૦૫-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ભીમકટા ૧૦ મો તબક્કો ૦૫-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા બોડકા ૧૦ મો તબક્કો ૦૬-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ધુળકોટ ૧૦ મો તબક્કો ૦૬-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા દુધઇ ૧૦ મો તબક્કો ૦૬-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ફડસર ૧૦ મો તબક્કો ૦૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ફાટસર ૧૦ મો તબક્કો ૦૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ગજડી ૧૦ મો તબક્કો ૦૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા હડીયાણા ૧૦ મો તબક્કો ૦૯-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા જામસર ૧૦ મો તબક્કો ૦૯-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા જશાપર ૧૦ મો તબક્કો ૦૯-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા જીરાગઢ ૧૦ મો તબક્કો ૧૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા જીવાપર ૧૦ મો તબક્કો ૧૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા જોડિયા ૧૦ મો તબક્કો ૧૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા કેરાળી ૧૦ મો તબક્કો ૧૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા કેશીયા ૧૦ મો તબક્કો ૧૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ખારચીયા ૧૦ મો તબક્કો ૧૨-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ખીરી ૧૦ મો તબક્કો ૧૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા કોઠારીયા ૧૦ મો તબક્કો ૧૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા કોયલી ૧૦ મો તબક્કો ૧૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા કુન્‍નડ ૧૦ મો તબક્કો ૧૬-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા લખતર ૧૦ મો તબક્કો ૧૬-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા લીંબુડા ૧૦ મો તબક્કો ૧૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા માધાપર ૧૦ મો તબક્કો ૧૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા મોણામોરા ૧૦ મો તબક્કો ૧૮-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા માનપર ૧૦ મો તબક્કો ૧૮-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા માવનું ગામ ૧૦ મો તબક્કો ૧૯-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા મેઘપર ૧૦ મો તબક્કો ૧૯-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા મોરાણા ૧૦ મો તબક્કો ૨૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા નેસડા ૧૦ મો તબક્કો ૨૧-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા પડાણા ૧૦ મો તબક્કો ૨૧-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા પીઠડ ૧૦ મો તબક્કો ૨૧-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા રાજપર ૧૦ મો તબક્કો ૨૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા રામપર (પા.બે.) ૧૦ મો તબક્કો ૨૩-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા રણજીતપર ૧૦ મો તબક્કો ૨૪-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા રસનાળ ૧૦ મો તબક્કો ૨૪-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા સામપર ૧૦ મો તબક્કો ૨૫-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા તારાણા ૧૦ મો તબક્કો ૨૫-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ટીંબડી ૧૦ મો તબક્કો ૨૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ઉટબેટ શામપર ૧૦ મો તબક્કો ૨૭-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા વાવડી ૧૦ મો તબક્કો ૩૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક
જોડિયા ઝીંઝુડા ૧૦ મો તબક્કો ૩૦-૦૧-૨૦૦૬ ૧૭-૦૦ કલાક