×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા,
મુ.પો. તાલુકો : જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર
પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૧
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ. ટી. કટારા મ.તા.ધિ.અ. ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ - -
શ્રી જી. જે. જોષી જુ.કલાર્ક ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ - -