×

શાખાની કામગીરી

  • ગામતળ પ્‍લોટોનો યોગ્‍ય નિકાલ
  • જ. મહે.કા.ક. ૪૩, ૧૩ હેઠળ લાગુ જમીનો મળવા અંગે.
  • જ. મહે. કા.ક. ૬૫, ૧૩ અન્‍વયે બિન ખેતી માહિતી
  • ભાડા પટ્ટાની જમનીો આપવા અભિપ્રાય
  • ૬૬/૬૭ અન્‍વયે મંજુરીએ જમીનોના ઉપયોગ બદલ શરત ભંગ
  • ગૌચર ગામતળ જમીનો ઉપર ગેર કાયદેસર દબાણો દુર કરાવવા.
  • ખેતી અને બિન ખેતી આકારની વસુલાત
  • તગાવી ધિરાણ અને વસુલાત
  • રેવન્‍યુ રાહે વસુલાત અન્‍ય ખાતાની કામગીરી.