×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, કમ્‍પાઉન્‍ડ, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રીમતી તરૂલતાબેન એમ. ત્રિવેદી
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨  
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૧૮
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી ટી. એમ. ત્રિવેદી સી.ડી.પી.ઓ. ૨૨૨૦૪૨ ૨૨૨૦૩૪ ૯૮૨૫૬૦૫૮૮૧