×

આંગણવાડી

ક્રમ આંગણવાડી વર્કરનું નામ ગામ
અન્‍નપૂર્ણા એલ. જાની હુડિયાણા
અસ્‍મિતાબેન અગ્રાવત હુડિયાણા
ભાવનાબેન આર. પાસાણી હુડિયાણા
મધુબેન જે. પટેલ હુડિયાણા
રેખાબેન એન. અગ્રાવત હુડિયાણા
રાજકુંવરબા જી. વાઘેલા બાલાચડી
દયાબા જી. ઝાલાલ ખીરી
નાગવા બી. કડેમની લીંબુડા
કુબાવત હર્ષિદાબેન વાવડી
૧૦ જયોતિબેન એન. ટીલાવત નેસડા
૧૧ ધર્મિષ્‍ઠાબેન વી. ગોંડલીયા બેરાજા
૧૨ ચંપાબેન વી. નિમાવત આણદા
૧૩ શોભના ડી. જાટીયા બારાડી
૧૪ ભારતીબેન કે. વિરસોદીયા બાદનપર
૧૫ કાન્‍તાબેન આર. કામરીયા બાદનપર
૧૬ મનીષા બી. નંદાસણા કુનડ
૧૭ ગૌરીબેન જી. કાલાવડિયા કુનડ
૧૮ ચંદાબેન બી. ભટ્ટ ભાદરા
૧૯ વિજયાબેન કે. ચાવડા ભાદરા
૨૦ નયના એમ. પારેખ વાઘા
૨૧ કુમુદ હરગોવિંદ કુબાવત જોડિયા
૨૨ કચ્‍છ જાગૃતિબેન જોડિયા
૨૩ સોલંકી હેતલબેન જોડિયા
૨૪ રક્ષા એમ. જાની જોડિયા
૨૫ નિરૂબેન આર. કુંડારીયા જોડિયા
૨૬ જશવંતીબેન જી. દારોદરા જોડિયા
૨૭ જશવંતી એમ. વાળા જોડિયા
૨૮ રીટાબેન એન. ધામેચા જોડિયા
૨૯ સમીમ એમ. કુરેશી જોડિયા
૩૦ ચૌહાણ જીજ્ઞાબેન જોડિયા
૩૧ આરતીબેન એસ. શુકલ જોડિયા
૩૨ પુષ્‍પાબેન આર. પરમાર જોડિયા
૩૩ હંસાબેન બી. બગથરીયા જોડિયા
૩૪ પુષ્‍પાબેન જી. પીઠડીયા જોડિયા
૩૫ ભાવનાબેન કે. પંડયા લખતર
૩૬ કંચનબેન કે. લાડીયા લખતર
૩૭ અગ્રાવત સ્‍મીતાબેન લખતર
૩૮ વસંતબેન એમ. નિમાવત કેશિયા
૩૯ અમીબેન જી. પરમાર કેશિયા
૪૦ હીનાબેન એમ. ભીમાણી જોડિયા
૪૧ ભીમાણી મીતાબેન જોડિયા
૪૨ અજીજા કે. રીંદ કેશિયા
૪૩ ઉષાબેન ડી. ગોસ્‍વામી બાલંભા
૪૪ ભાવના વસુંતભારથી ગૌસ્‍વામી બાલંભા
૪૫ વસંતબેન એચ. પરમાર બાલંભા
૪૬ નયનાબેન ડી. કુબાવત બાલંભા
૪૭ પ્રભાબેન બી. અગ્રાવત બાલંભા
૪૮ જયોત્‍સનાબેન ડી. ગૌસ્‍વામી બાલંભા
૪૯ ખાલી જગ્‍યા બાલંભા
૫૦ કુવરબેન પરસોતમ બાલંભા
૫૧ રેખાબેન એમ. ચૌહાણ માનપર
૫૨ પાર્વતીબેન કે. વધોરા મોરાણા
૫૩ સરોજબેન નંદાસણા જશાપર
૫૪ તારાબા જી. ઝાલા તારાણા
૫૫ વૃંદાબેન આર. ચૌહાણ જીરાગઢ
૫૬ મધુબેન બી. પરમાર બોડકા
૫૭ ગંગાબેન કે. વોરા પીઠડ
૫૮ પમીબેન એમ. પઢીયાર પીઠડ
૫૯ હેમીબેન એમ. જાદવ પીઠડ
૬૦ ચંપાબેન એમ. જીરૂ રસનાળ
૬૧ ધૂપદબા ટી. જાલા ટીંબડી
૬૨ મંજુલા ડી. જાદવ તારાણા
૬૩ નિર્મળા એલ. મેંદપરા પીઠડ
૬૪ દમુબેન ઓધવજીભાઇ ટાંક રણજીતપર
૬૫ મંજુલાબેન બી. મનાણી મેઘપર
૬૬ ભાવનાબેન મનોજભાઇ દેવમુરારી મેઘપર
૬૭ ધનગૌરી જે. નિમાવત મેઘપર
૬૮ પ્રશન્‍નાબેન પી. ગોસાઇ માધાપર
૬૯ મંજુલા બી. ચૌહાણ શામપર
૭૦ જયોત્‍સના બી. જોષી દુધઇ
૭૧ કિરણબેન પી. લીંબડ દુધઇ
૭૨ રસીકબા જી. ઝાલા ભીમકટા
૭૩ લલીતા જી. રાઘવણી જામસર
૭૪ જયશ્રી બી. અગ્રાવત માણમોરા
૭૫ પુષ્‍પાબેન બી. નિમાવત કોઠારીયા
૭૬ અનસુયા એલ. પોરીયા માવનું ગામ
૭૭ રૂક્ષ્‍મણીબેન પી. અધેરા અબાલા
૭૮ ભાવુબેન એસ. રાણીપા કોયલી
૭૯ કસ્‍તુબેન આર. કાવર કોયલી
૮૦ ચંદ્રીકાબેન છગનભાઇ મિયાત્રા કોયલી
૮૧ દેવુબેન એમ. કુબાવત રામપર પા.
૮૨ ભાનુબેન બી. ગોસાઇ ઉ. શામાપર
૮૩ કંચનબેન ભીખુગર કોયલી
૮૪ મનુબેન એમ. ઠોરીયા દુધઇ
૮૫ ભાનુબેન પ્રવિણભાઇ નિમાવત પડાણા
૮૬ મણીબેન એમ. કભરવડીયા ફાડસર
૮૭ પુષ્‍પાબેન એન. પરમાર આમરણ
૮૮ ભાવના આર. ઝીંઝુવાડીયા આમરણ
૮૯ કાશ્‍મીરાબેન એ. રાવલ આમરણ
૯૦ દમયંતી આર. કગથરા આમરણ
૯૧ અનસુયા સી. ભાથી આમરણ
૯૨ ગીતાબેન કુબાવત આમરણ
૯૩ લક્ષ્‍મીબેન પી. કાનાણી બેલા-૧
૯૪ કસ્‍તુરબેન એ. ગામી બેલા-૧
૯૫ જાગૃિત એમ. પરમાર ઝીંઝુડા
૯૬ લીલીબેન પરમાર ઝીંઝુડા
૯૭ મંછાબેન એ. ઠોરીયા રાજપર
૯૮ ચંદ્રીકાબા રવુભા જાડેજા ખારચીયા
૯૯ શોભના એલ. પટેલ ખારચીયા
૧૦૦ હંસાબેન એસ. ચાવડા જીવાપર
૧૦૧ ભાનુબેન બી. ગોસાઇ કેરાલી
૧૦૨ કુંદનબેન કે. ખોલીયા ફાડસર
૧૦૩ શાંતાબેન કે. ડાભી બાદનપર
૧૦૪ મીનબેન સી. કુબાવત ધુળકોટ
૧૦૫ ચંદ્રીકાબેન એ. કુબાવત ધુળકોટ