×

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જોડીયાથી જામનગર
શહેર વિશે વિસ્‍તૃત માહિતી જોડીયાથી ૪૫ કિ.મી. ના અંતરે આવેલ જામનગર શહેરમાં રણમલ તળાવ, રણજીત સાગર ડેમ તથા અન્‍ય જોવાલાયક સ્‍થળો છે.
શહેર ૫ર કેવી રીતે ૫હોંચવું એસ. ટી.  બસ તથા ખાનગી વાહનમાં
અંતર કી.મી. (જીલ્‍લા કક્ષાએથી) (જિલ્‍લા કક્ષાએથી) ૪૫ કિ.મી.