×

જોડીયા વિષે

આ તાલુકાએ ૫૧ રેવન્‍યુ અને ૧ ગ્રામે પંચાયતના વિસ્‍તાર મળી કુલ - ૫૨ ગામનો અને જામનગર જિલ્‍લાના પૂર્વ તરફ અને જામનગર થી જાંબુડા વાયા હડિયાણા કચ્‍છ હાઇ વે તથા જામનગર થી ધ્રોલ વાયા ભાદરા પાટીયાથી ૭ કિ.મી. ના અંતરે આ તાલુકો આવેલ છે. અહીંના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉં, કપાસ, મગફળી અને ગૌણ પાકો જુવાર-બાજરી, એરંડા જેવા પાકો લેવામાં આવે છે.

Read More
કુમારી એમ. કે. પટેલ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

જોડીયા વિષે

આ તાલુકાએ ૫૧ રેવન્‍યુ અને ૧ ગ્રામે પંચાયતના વિસ્‍તાર મળી કુલ - ૫૨ ગામનો અને જામનગર જિલ્‍લાના પૂર્વ તરફ અને જામનગર થી જાંબુડા વાયા હડિયાણા કચ્‍છ હાઇ વે તથા જામનગર થી ધ્રોલ વાયા ભાદરા પાટીયાથી ૭ કિ.મી. ના અંતરે આ તાલુકો આવેલ છે. અહીંના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉં, કપાસ, મગફળી અને ગૌણ પાકો જુવાર-બાજરી, એરંડા જેવા પાકો લેવામાં આવે છે.

Read More
૩૭
૬૩૩૪૯
૩૭

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો