×

ગ્રામ પંચાયત

ક્રમ ગ્રામ પંચાયતનું નામ ક્રમ ગ્રામ પંચાયતનું નામ
જોડિયા ૨૭ કેરાળી
બાદનપર (જો.) ૨૮ જામ-દુધઇ
કુનાડ ૨૯ ભીમકટા
ભાદરા ૩૦ જામસર
લખતર ૩૧ આમરણ
કેશિયા ૩૨ કાટસર
આણંદા ૩૩ બાદનપર (આ.)
લીંબુડા ૩૪ માણામોરા
હડિયાણા ૩૫ કોઠારીયા
૧૦ બેરાજા ૩૬ રામપર પાડાબેકર
૧૧ બારાડી ૩૭ બેલા
૧૨ બાલાચડી ૩૮ ઉ. શામપર
૧૩ ખીરી ૩૯ ખારચીયા
૧૪ વાવડી ૪૦ ઝીંઝુડા
૧૫ નેશડા ૪૧ રાજપર
૧૬ બાલંભા ૪૨ પીઠડ
૧૭ મોઘપર ૪૩ ફડસર
૧૮ શામપર ૪૪ જીરાગઢ
૧૯ માધાપર ૪૫ બોડકા
૨૦ મોરાણા ૪૬ પડાણા
૨૧ માનપર ૪૭ જસાપર
૨૨ તારાણા ૪૮ કોયલી
૨૩ ધુળકોટ ૪૯ ગજડી
૨૪ અંબાલા ૫૦ રસનાળ
૨૫ માવનું ગામ ૫૧ ટીંબડી
૨૬ જીવાપર ૫૨ રણજીતપર
ક્રમ જિલ્‍લાનું નામ તાલુકાનું નામ ગ્રા.પં.નું નામ સરપંચશ્રીનું નામ સરનામું ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર

જામનગર

જોડિયા

જોડિયા

શ્રી અશોક દેવરાજભાઇ વર્મા

મુ.

બારી શેરી, જોડિયા

૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૯ -

જામનગર

જોડિયા

બાદનપર જોઃ

શ્રી દલપતભાઇ ભવાનભાઇ પરમાર

મુ.

બાદનપર:જોડ

- -

જામનગર

જોડિયા

કુનડ

શ્રી રવજીભાઇ પોપટભાઇ કાલાવડીયા

મુ.

કુનડ

૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૦૬ -

જામનગર

જોડિયા

ભાદરા

શ્રી પ્રેમીબેન ઘનશ્‍યામ ભંડેરી

મુ.

ભાદરા

૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૨૮ -

જામનગર

જોડિયા

લખતર

શ્રી હેમરાજ શીવાભાઇ ભાલોડીયા

મુ.

લખતર

૦૨૮૯૩-૨૭૮૧૦૪ -

જામનગર

જોડિયા

કેશિયા

શ્રી જેન્‍તીલાલ હરજીવનભાઇ જાકાસણીયા

મુ.

કેશિયા

૦૨૮૯૩-૨૭૮૦૩૭ -

જામનગર

જોડિયા

આણંદા

શ્રી મોમ લીંબા ઝાપડા

મુ.

આણંદા

- -

જામનગર

જોડિયા

લીંબુડા

શ્રી ધનજીભાઇ નથુભાઇ મારવણીયા

મુ.

લીંબુડા

૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૯૭ -
જામનગર જોડિયા હડિયાણા શ્રી ધીરજબને હંસરાજ કાનાણી મુ. હડિયાણા - ૯૯૯૮૫૧૪૧૬૮
૧૦ જામનગર જોડિયા બેરાજા શ્રી પરમાર ગીતાબા શૈલેન્‍દ્રસિંહ મુ. બેરાજા - -
૧૧ જામનગર જોડિયા બારાડી શ્રી જોશનાબેન વજાભાઇ જાટીયા મુ. બારાડી - -
૧૨ જામનગર જોડિયા બાલાચડી શ્રી અનિતાબા પ્રતાપસિંહ વાધેલા મુ. બાલાચડી ૦૨૮૯૩-૨૮૭૭૨૧ -
૧૩ જામનગર જોડિયા ખીરી શ્રી ભવાનસિંહ ગગુભા જાડેજા મુ. ખીરી ૦૨૮૯૩-૨૮૪૬૩૦ -
૧૪ જામનગર જોડિયા વાવડી શ્રી ગોપાલભાઇ બેચરભાઇ બાલસરા મુ. વાવડી ૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૪૧ ૯૯૨૫૬૨૦૨૫૪
૧૫ જામનગર જોડિયા નેશડા શ્રી કરશન ટપુભાઇ મુ. નેશડા ૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૧૭ -
૧૬ જામનગર જોડિયા બાલંભા શ્રી ભાનુબેન મહેશભાઇ કાચા મુ. બાલંભા ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૧૭ ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૫૩
૧૭ જામનગર જોડિયા મોઘપર શ્રી શોભનાબેન દયાળજી ટાંક મુ. મોઘપર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૮૪૯ ૨૭૫૭૦૧
૧૮ જામનગર જોડિયા શામપર શ્રી મોહનભાઇ નરશીભાઇ પરમાર મુ. શામપર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૩૪ -
૧૯ જામનગર જોડિયા માધાપર શ્રી નટવરલાલ દામજીભાઇ વાઘેલા મુ. માધાપર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૩૮ -
૨૦ જામનગર જોડિયા મોરાણા શ્રી દામજીભાઇ કારૂભાઇ વઘોરા મુ. મોરાણા ૦૨૮૯૩-૨૭૫૮૫૧ -
૨૧ જામનગર જોડિયા માનપર શ્રી વસંતભાઇ વિઠલજી ચોટલીયા મુ. માનપર - -
૨૨ જામનગર જોડિયા તારાણા શ્રી સાધાભાઇ ભલુભાઇ નાટડા મુ. તારાણા - -
૨૩ જામનગર જોડિયા ધુળકોટ શ્રી ધનકુંવરબેન નરશીભાઇ ચૌહાણ મુ. ધુળકોટ - -
૨૪ જામનગર જોડિયા અંબાલા શ્રી કાન્‍તાબેન રમણિકભાઇ ટાંક મુ. અંબાલા ૦૨૮૯૩-૨૮૪૨૦૪ -
૨૫ જામનગર જોડિયા માવનું ગામ શ્રી રામપરીયા છગનભાલ ખીમજીભાઇ મુ. માવનું ગામ ૦૨૮૯૩-૨૮૪૩૫૨ -
૨૬ જામનગર જોડિયા જીવાપર શ્રી આંબાભાઇ મોહનભાઇ કણજારીયા મુ. જીવાપર - -
૨૭ જામનગર જોડિયા કેરાળી શ્રી સુરેશભાઇ સવજીભાઇ હુંબલ મુ. કેરાળી - -
૨૮ જામનગર જોડિયા જામ-દુધઇ શ્રી શારદાબેન મગનલાલ મેંદપરા મુ. જામ-દુધઇ ૦૨૮૯૩-૨૮૪૦૪૪ ૯૯૨૫૩૯૫૮૪૧
૨૯ જામનગર જોડિયા ભીમકટા શ્રી દામજી વશરામ વૈકરીયા મુ. ભીમકટા - -
૩૦ જામનગર જોડિયા જામસર શ્રી કાંતાબેન કિશોરભાઇ ચૌહાણ મુ. જામસર ૦૨૮૯૩-૨૮૪૧૦૩ -
૩૧ જામનગર જોડિયા આમરણ શ્રી ફારૂકીયા લીલાબેન ગોવિદભાઇ મુ. આમરણ - -
૩૨ જામનગર જોડિયા કાટસર શ્રી શોભનાબેન મોમૈયા ગજીયા મુ. કાટસર ૦૨૮૯૩-૨૭૪૦૧૦ -
૩૩ જામનગર જોડિયા બાદનપર (આ.) શ્રી દિનેશભાઇ અમરશીભાઇ કટેશીયા મુ. બાદનપર (આ.) - -
૩૪ જામનગર જોડિયા માણામોરા શ્રી સોલંકી રાજા માવા મુ. માણામોરા ૦૨૮૯૩-૨૮૪૦૯૨
૩૫ જામનગર જોડિયા કોઠારીયા શ્રી પુષ્‍પાબેન હિરાભાઇ રેશીયા મુ. કોઠારીયા ૦૨૮૯૩-૨૮૪૦૫૨ -
૩૬ જામનગર જોડિયા રામપર પાડાબેકર શ્રી ભુપતભાઇ દેવજીભાઇ જાવીયા મુ. રામપર પાડાબેકર ૦૨૮૯૩-૨૮૪૦૪૪
૩૭ જામનગર જોડિયા બેલા શ્રી જામ સફુરાબેન કરીમભાઇ મુ. બેલા ૦૨૮૯૩-૨૮૭૫૦૪ -
૩૮ જામનગર જોડિયા ઉ. શામપર શ્રી રાઠોડ કાસમ સલેમાન મુ. ઉ. શામપર ૦૨૮૯૩-૨૮૭૨૧૮ -
૩૯ જામનગર જોડિયા ખારચીયા શ્રી જાડેજા પરાક્રમસિંહ કિરીટસિંહ મુ. ખારચીયા - -
૪૦ જામનગર જોડિયા ઝીંઝુડા શ્રી મનવરહુશેન એ. પીરજાદા મુ. ઝીંઝુડા ૦૨૮૯૩-૨૬૩૦૦૬ -
૪૧ જામનગર જોડિયા રાજપર શ્રી પ્રાગજીભાઇ પી. ઘોડાસરા મુ. રાજપર ૦૨૮૯૩-૨૬૩૦૭૧ -
૪૨ જામનગર જોડિયા પીઠડ શ્રી મોમૈયાજી બેચુભા જાડેજા મુ. પીઠડ ૦૨૮૯૩-૨૭૬૪૨૪ -
૪૩ જામનગર જોડિયા ફડસર શ્રી લક્ષ્‍મીબેન ભરતભાઇ કુંભરવડિયા મુ. ફડસર - ૯૪૨૬૨૦૯૨૩૨
૪૪ જામનગર જોડિયા જીરાગઢ શ્રી રાઠોડ ઘનશ્‍યામ મગનભાઇ મુ. જીરાગઢ - -
૪૫ જામનગર જોડિયા બોડકા શ્રી ગીતાબેન રમેશ ટાંક મુ. બોડકા - -
૪૬ જામનગર જોડિયા પડાણા શ્રી પ્રવિણસિંહ પ્રતાપસિંહ જાડેજા મુ. પડાણા ૦૨૮૯૩-૨૮૪૨૦૭ -
૪૭ જામનગર જોડિયા જસાપર શ્રી કિશોર ડાયાલાલ પનારા મુ. જસાપર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૮૪૩ -
૪૮ જામનગર જોડિયા કોયલી શ્રી નિમુબેન જીવણભાઇ કુંભરવડિયા મુ. કોયલી - -
૪૯ જામનગર જોડિયા ગજડી શ્રી ગરચર જયાબેન નાગાજણભાઇ મુ. ગજડી - -
૫૦ જામનગર જોડિયા રસનાળ શ્રી વરસડા ભાણજીભાઇ તેજાભાઇ મુ. રસનાળ - -
૫૧ જામનગર જોડિયા ટીંબડી શ્રી પ્રભાતસિંહ બનુભા જાડેજા મુ. ટીંબડી ૦૨૮૯૩-૨૭૬૬૭૭ -
૫૨ જામનગર જોડિયા રણજીતપર શ્રી હરિલાલ પરસોતમ રાઘવાણી મુ. રણજીતપર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૮૨૨ -