×

સિંચાઇના સાઘનો

અં.નં. ગામનું નામ નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી ૫કા કાચા ૫કા કાચા
કંકાવટી ૪૦૦ - - - - - ૪૦૭૦ ૨૦૬
ઉંડ-૧ ૩૫૦ - - - - - - -
ઉંડ-૨ ૫૦૦ - - - - - - -