×

પાક અગેની માહીતી

અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર  દીઠ (કિ.ગ્રામ) 
મગફળી ૨૨૦૦૦ ૨૯૭૦૦ ૧૩૫૦
બાજરી ૮૦૦ ૧૬૪૦ ૨૦૫૦
તલ ૨૦૦૦ ૫૦૦
કપાસ ૨૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૧૮૦૦
કઠોળ ૪૫૦ ૭૫ ૬૦૦