×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો : જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબ
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧૧
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ. જે. જોષી વિ.અ. ખેતી ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૯૨૨૮૧૯૧૮૩૦ -