×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર
પીન : ૩૬૧૨૫૦
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪  
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી જી. ડી. બામણીયા તાલુકા વિકાસ અધિકારી ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૮