×

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું ફોન નંબર
શ્રી તાલુકા શાળા, જોડિયા-૧ જોડિયા કુમાર શ્રી ઉષાબેન એસ. પંડયા જોડિયા, જામનગર ૯૮૭૯૩૬૪૭૮૪
શ્રી કન્‍યા શાળા, જોડિયા જોડિયા કન્‍યા શ્રી મધુબેન જી. પંડયા જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૪૨૧૧૫૮
શ્રી બ્રાન્‍ચ શાળા નં. ૨ જોડિયા જોડિયા કુમાર શ્રી કમળાબેન બી. વણઝાર હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૧૯૮૮૬૫
શ્રી કુન્‍નડ પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ઠાકરશીભાઇ જી. ભીમાણી કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૭૯૫૫૫
શ્રી તાલુકા શાળા, લક્ષ્‍મીપરા જોડીયા-૨ જોડિયા મિશ્ર શ્રી રતીલાલ વી. ભીમાણી જોડિયા, જામનગર ૯૯૨૪૧૯૮૭૭૩
શ્રી કુમાર શાળા બાદનપર (જો) જોડિયા કુમાર શ્રી ભગવાનજી બી. કુંડારીયા બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૪૭૨
શ્રી કન્‍યાશાળા બાદનપર (જો) જોડિયા કન્‍યા શ્રી શામજી એન. સંતોકી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર -
શ્રી બ્રાન્‍ચ શાળા નં. ૧ જોડીયા જોડિયા કુમાર શ્રી ગીતાબેન કે. ભટ્ટા ખોડા, પીપર પડધરી ૯૪૨૮૬૭૦૮૦૪
શ્રી તાલુકા શાળા, હડીયાણા જોડિયા કુમાર શ્રી મહેન્‍દ્ર એમ. ઠાકર હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૮૯૨૯૩૪
૧૦ શ્રી કન્‍યા શાળા, હડીયાણા જોડિયા કન્‍યા શ્રી નરોતમ વી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૬૭૧૭૦૭૫
૧૧ શ્રી બેરાજા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી શાંતીલાલ જી. દેલવાડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૮૯૯૧૬૧
૧૨ શ્રી ખીરી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી હિતેષ પી. નકુમ જામનગર ૯૯૨૫૭૫૨૧૮૪
૧૩ શ્રી બાલાચડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી મુકેશ વી. છત્રાલા જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૯૪૨૮૮૪
૧૪ શ્રી વાઘા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પરષોતમ એમ. સોનગરા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર -
૧૫ શ્રી લીંબુડા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પરસોતમ જી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૯૬૭૫૪૮
૧૬ શ્રી બારાડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી નાનજી એમ. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૫૬૮
૧૭ શ્રી નેસડા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી સંદિપ પી. વાંસજાણીયા વાંકિયા, ધ્રોલ, જામનગર ૯૨૨૭૬૦૦૪૪૯
૧૮ શ્રી વાવડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પ્રવિણ એમ. ભેસદડીયા બાણુંગાર, જામનગર ૯૨૨૮૧૯૫૧૮૫
૧૯ શ્રી તાલુકા શાળા કેશીયા જોડિયા કુમાર શ્રી પરમાર સીદાભાઇ એસ. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર -
૨૦ શ્રી કન્‍યા શાળા કેશીયા જોડિયા કન્‍યા શ્રી મધુબેન ડી. પલાણ કેશીયા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૦૪૨
૨૧ શ્રી લખતર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ચનિયારા કુંરજી એમ. લખતર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૧૮૪
૨૨ શ્રી માનપર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી લખતરીયા બંસીકુમાર જી. માનપર જોડીયા, જામનગર -
૨૩ શ્રી ભાદરા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ચંદારાણા વિનોદકુમાર વી. જોડીયા, જામનગર -
૨૪ શ્રી આણંદા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ગણેશ કે. ભંડેરી આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
૨૫ શ્રી તાલુકા શાળા બાલંભા જોડિયા કુમાર શ્રી કિશોરચંદ્ર વી. ઠાકર બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૮૫૫૨૨
૨૬ શ્રી કન્‍યા શાળા બાલંભા જોડિયા કન્‍યા શ્રી પ્રભાબેન કે. રાઘવાણી બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૩૭૯
૨૭ શ્રી રણજીતપર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી અતુલ આઇ. રૂપાણી બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૪૯
૨૮ શ્રી શામપર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પ્રીયરાજ ડી. જાડેજા જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૫૭૪૩૪૩
૨૯ શ્રી બીણાધર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી દયાળજી કે. માલવીયા બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૪૫૩
૩૦ શ્રી દેવશાંતીનગર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી નથુભાઇ એસ. પરમાર બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૧૨૨૭
૩૧ શ્રી તાલુકા શાળા મેઘપર જોડિયા કુમાર શ્રી ગોહિલ વનરાજ કે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૮૪૮૭૩૬
૩૨ શ્રી કન્‍યા શાળા મેઘપર જોડીયા કન્‍યા શ્રી રપારકા શારદાબેન જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
૩૩ શ્રી માઘાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સોલંકી રમેશ એન. જામવંથલી, જામનગર ૯૮૯૮૯૪૧૯૩૨
૩૪ શ્રી જશાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જાવીયા હરજી ટી. જશાપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૭૪૮૨૧૧
૩૫ શ્રી મોરાણા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી નાયક બચુભાઇ એમ. કોથડમ, વીરપુર, જામનગર ૯૯૨૫૭૮૩૦૨૧
૩૬ શ્રી તારાણાધાર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટાંક અમરશી જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
૩૭ શ્રી મચ્‍છુનગર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટાંક સુરેશ જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
૩૮ શ્રી તાલુકા શાળા પીઠડ જોડીયા કુમાર શ્રી ધરમશી આર. ઘોડાસરા (ઇચા) ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
૩૯ શ્રી કન્‍યા શાળા પીઠડ જોડીયા કન્‍યા શ્રી પીઠાભાઇ બી. કુંભારવડિયા ફડસર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૨૫૯૨૯૯
૪૦ શ્રી બોડકા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ભટાસણા શશીકાંત એમ. નાનીવાવડી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૬૫૭૬૩૮
૪૧ શ્રી જીરાગઢ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જીવરાજ એ. વરૂ જીરાગઢ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૯૨૦૭૯૬
૪૨ શ્રી રસનાળ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દામજી વી. કાસુન્‍દ્રા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૬૪૧૯
૪૩ શ્રી ટીબડી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ધરમશી આર. ઘોડાસરા (ઇચા) ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
૪૪ શ્રી તાલુકા શાળા રામગઢ (કોયલી) જોડીયા મિશ્ર શ્રી ડાયાભાઇ જી. ડાંગર ગજડી, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૧૭૪૮૦૭
૪૫ શ્રી કોયલી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સુથાર પંકજ આર. વડપુર, કડી, મહેસાણા ૯૮૭૯૬૮૩૧૦૩
૪૬ શ્રી કૃષ્‍ણનગર પ્રાથમિક શાળા (કોયલી) જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાજેશ એમ. ઘોડાસરા મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૩૧૬૦૧૧
૪૭ શ્રી ગજડી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી આયદાન એમ. જારીયા મોરબી, રાજકોટ ૯૧૧૩૯૯૨૦૭૨
૪૮ શ્રી પડાણા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી અશોક બી. અધારા ભરતનગર, મોરબી, મહેસાણા ૯૯૧૩૧૪૯૫૯૯
૪૯ શ્રી તાલુકા શાળા જામ-દુધઇ જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગાંગાણી પરસોતમ બી. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૧૪૫૯
૫૦ શ્રી નવાપરા પ્રાથમિક શાળા જામ-દુધઇ જોડીયા મિશ્ર શ્રી વસનાણી દેવજી આર. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૫૯૧૮૭૦
૫૧ શ્રી ભીમકટા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દિલીપસિંહ સી. જાડેજા ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૨૫૪૭૪૨૧૯
૫૨ શ્રી માણામોરા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી નરેન્‍દ્રભાઇ એસ. ગોસાઇ ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૦૩૮૨૨૦
૫૩ શ્રી કોઠારીયા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સવજી એમ. ગાંભવા જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૪૨૩૧
૫૪ શ્રી રામપર (પા.બે.) પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દિપક એચ. મેરજા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૦૨૮૨૨-૨૮૬૯૮૮
૫૫ શ્રી જામસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મહોબ્‍બતસિંહ એચ. જાડેજા ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૮૫૭૦૬૪૧
૫૬ શ્રી તાલુકા શાળા, આમરણ જોડીયા કુમાર શ્રી પ્રભુલાલ વી. સાંચલા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૭૪૧૩
૫૭ શ્રી કન્‍યા શાળા આમરણ જોડીયા કન્‍યા શ્રી હરજીભાઇ એમ. કાસુન્‍દ્રા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૯૬૬
૫૮ શ્રી જીવાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ચકુભાઇ એ. કટેશીયા બાદનપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૧૩૧૪૯૩૬૦
૫૯ શ્રી માવનું ગામ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જાની કૃષ્‍ણલાલ ભગવાનજી ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૧૬૬૨૮૧
૬૦ શ્રી ખારચીયા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાકેશ બી. પટેલ ખેરોલ, મોડાસા, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૮૫૨૩૭૩
૬૧ શ્રી રામનગર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ભુધરભાઇ આર. શેરશીયા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૬૨૫૯૫૫
૬૨ શ્રી ખારચીયા નવા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગોસાઇ બળવંતરાય બી. કુંતાશી, માળીયા, રાજકોટ ૯૪૨૮૪૬૩૮૭૪
૬૩ શ્રી ડામડનગર પ્રાથમિક શાળા, આમરણ જોડીયા મિશ્ર શ્રી ઘોડાસરા અશોક ડી. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૮૧૮૯૫૦
૬૪ શ્રી નવા માવનું ગામ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મારવણીયા રાજેશ સી. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૯૬૨૯૦
૬૫ શ્રી તાલુકા શાળા નવા બેલા જોડીયા મિશ્ર શ્રી પોપટ વિનોદચંદ્ર એચ. બેલા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૫૫૪૯૩૧
૬૬ શ્રી જુના બેલા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી બોડા હિરજી ગોકળ બેલા, આમરણ, જામનગર ૯૯૭૯૬૨૫૯૫૦
૬૭ શ્રી ઉમિયા નગર પ્રાથમિક શાળા (બેલા) જોડીયા મિશ્ર શ્રી પટેલ નયનેશ કે. માલજી પહાડિયા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૩૯૬૧૭૨
૬૮ શ્રી ફડસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મુકેશ સોમાભાઇ પટેલ નાનાવાડા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૮૭૯૫૬૭૨૪૯
૬૯ શ્રી ઉટબેટ શામપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગોસાઇ ભરતગીરી ટી. ઉ.શામપર જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૩૦૨૭૧
૭૦ શ્રી રાજપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સંગીતાબેન એસ. બરાસરા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૪૬૦૭૬૨
૭૧ શ્રી ઝીંઝુડા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાઠોડ કાનજી વી. નાગડાવાસ, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૪૬૦૭૬૨
૭૨ શ્રી સોલંકીનગર પ્રાથમિક શાળા (ઝીંઝુડા) જોડીયા મિશ્ર શ્રી નરેન્‍દ્ર એસ. કાલરીયા ચકમપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૨૫૭૪૧૦૪૦
૭૩ શ્રી તાલુકા શાળા ધુળકોટ જોડીયા કુમાર શ્રી પ્રભુલાલ એમ. કંઝારીયા મોરબી, રાજકોટ ૯૯૧૩૦૫૧૮૭૦
૭૪ શ્રી કન્‍યાશાળા ધુળકોટ જોડીયા કન્‍યા શ્રી નિકુલ કે. આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૫૯૦૨૬૨
૭૫ શ્રી અંબાલા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી અમિત બી. પટેલ જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૩૪૮૪૦૯
૭૬ શ્રી કેરાળી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મગનલાલ વી. મેરજા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૧૨૪૯૩
૭૭ શ્રી ફાટસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટેમુભા ડી. જાડેજા ફાટસર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૬૭૪૦૭૫
૭૮ શ્રી બાદપર (આ) પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દેવજી એન. પરમાર બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૯૯૧૩૨૫૨૪૪૭
અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું ફોન નંબર
શ્રી તાલુકા શાળા, જોડિયા-૧ જોડિયા કુમાર શ્રી ઉષાબેન એસ. પંડયા જોડિયા, જામનગર ૯૮૭૯૩૬૪૭૮૪
શ્રી પદમાબેન એસ. દુધરેજીયા જેતપર, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૮૭૧૦૨
શ્રી આશિષ પી. ઠાકર ખેરાલુ, મહેસાણા ૯૪૨૭૩૬૩૯૫૦
શ્રી કન્‍યા શાળા, જોડિયા જોડિયા કન્‍યા શ્રી મધુબેન જી. પંડયા જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૪૨૧૧૫૮
શ્રી સારાબેન જી. સમેજા જોડિયા, જામનગર ૯૯૦૪૨૧૩૯૩૨
શ્રી અમીનાબેન વી. કારીયા જોડિયા, જામનગર ૯૨૨૮૫૧૯૭૧૬
શ્રી બેચરભાઇ જે. ચોટલીયા જોડિયા, જામનગર ૯૯૭૯૯૫૯૭૫૧
શ્રી જયોત્‍સનાબેન બી. પંડયા અલીયાબાડા, જામનગર ૯૪૨૭૨૭૫૦૦૩
શ્રી હંસાબેન બી. મારૂ બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૯૯૭૯૯૫૯૭૫૧
શ્રી કન્‍યા શાળા, જોડિયા જોડિયા કન્‍યા શ્રી મેમોનાબેન એમ. ગોધવ્‍યા જોડિયા, જામનગર ૯૮૨૫૭૩૮૩૮૪
શ્રી ચંદ્રિકાબેન બી. ત્રિવેદી મહુવા, ભાવનગર ૯૨૨૮૧૨૮૭૮૯
શ્રી નીતાબેન એન. ગોસાઇ લાલપુર, જામનગર ૯૪૨૭૨૩૩૨૨૫
શ્રી ક્રિષ્‍નાબેન એમ. રાઠોડ હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૨૧૭૦૮૭
શ્રી કલ્‍પનાબેન વી. રાણીપા બાદનપર(જો), જોડીયા, જામનગર ૯૨૨૮૨૫૦૪૯૫
શ્રી કમળાબેન વી. વણજારા ડચકા, મેઘરજ, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૧૪૫૮૨૫
શ્રી બ્રાન્‍ચ શાળા નં. ૨ જોડિયા જોડિયા કુમાર શ્રી હેતલબેન કે. માણેક હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૧૯૮૮૬૫
શ્રી કુન્‍નડ પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ઠાકરશીભાઇ જી. ભીમાણી કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૭૯૫૫૫
શ્રી છગનભાઇ ટી. નંદાસણા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૪૧૭
શ્રી મગનભાઇ ડી. ભીમાણી કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૩૨૯૫
શ્રી અમૃતભાઇ એમ. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૯૧૩૦૮૫
શ્રી રામજીભા વી. સોનગ્રા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૧૫
શ્રી કારૂભાઇ વી. કાલાવડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૩૯૧
શ્રી હેમરાજ કે. ભીમાણી કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૬૨૪૮૮૩૫
શ્રી કરશન બી. ભીમાણી કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૯૧૩૫૯૭૨૧૦
શ્રી ભાણજી ડી. કાલાવડીયા કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૯૯૦૯૮૭૯૭૫૪
શ્રી અમરશી બી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૪૩૫૨૧૪
શ્રી દિપાલીબેન એચ. નંદાસણા કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૫૪૫
શ્રી તાલુકા શાળા, લક્ષ્‍મીપરા જોડીયા-૨ જોડિયા મિશ્ર શ્રી રતીલાલ વી. ભીમાણી જોડિયા, જામનગર ૯૯૨૪૧૯૮૭૭૩
શ્રી રમેશ એલ. ગાંભવ લીંબુડા, જોડિયા, જામનગર ૯૮૭૯૪૨૦૪૯૯
શ્રી દક્ષાબેન બી. ભાલોડીયા બાદનપર(જો), જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૭૫૩૩૫
શ્રી શારદાબેન એસ. પટેલ ખુટેલાવ, ગોધરા, પંચમહાલ ૯૯૭૯૨૯૨૧૭૦
શ્રી કીર્તીસિહ જી. જાડેજા જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૨૫૫૧૫૪
શ્રી રસીલાબેન એમ. હળવદીયા જેતપર, રાજકોટ ૯૪૨૭૨૮૪૬૬૫
શ્રી શીતલબેન આર. પંડયા જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૩૦૮૯૭૭
શ્રી નિર્મળાબેન ડી. પટેલ લીમકાવાડી, ગોધરા, પંચમહાલ ૯૯૨૫૭૯૯૫૭૯
શ્રી કુમાર શાળા બાદનપર (જો) જોડિયા કુમાર શ્રી ભગવાનજી બી. કુંડારીયા બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૪૭૨
શ્રી ભવાન એ. સંતોકી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૨૨૮૨૧૬૦૬૯
શ્રી હંસાબેન એમ. વાસાણી લખતર, જોડિયા, જામનગર ૯૯૯૫૮૪૫૧૧૪
શ્રી અશોક ડી. સંતોકી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૮૯૮
શ્રી ભાવનાબેન એમ. વાસાણી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૮૯૮
શ્રી કન્‍યાશાળા બાદનપર (જો) જોડિયા કન્‍યા શ્રી શામજી એન. સંતોકી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર -
શ્રી લવજી બી. ભીમાણી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૩૨૬
શ્રી નિર્મળાબેન કે. બારૈયા બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૩૩૫
શ્રી વસંત એમ. રાણીપા બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૯૭૯૧૦૨૦૪૫
શ્રી બ્રાન્‍ચ શાળા નં. ૧ જોડીયા જોડિયા કુમાર શ્રી ગીતાબેન કે. ભટ્ટા ખોડા, પીપર પડધરી ૯૪૨૮૬૭૦૮૦૪
શ્રી દિનેશ બી. દરજી જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૭૫૦૦૩
શ્રી દિલીપ બી. દરજી ધનસુરા, સાબરકાંઠા ૯૪૨૮૭૭૧૩૨૧
શ્રી જગદીશ એલ. પીઠડીયા જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભગવતીબેન પી. ભટ્ટ જામજોધપુર, જામનગર ૯૨૨૮૨૫૬૪૪૦
શ્રી ચેતનાબેન જી.મકવાણા સરપદળ, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૪૪૪૭૦૪
શ્રી નરેશ આર. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૪૦૩૧૯૫૧
શ્રી દક્ષાબેન બી. કાનાણી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૪૨૦૨૫૯
શ્રી તાલુકા શાળા, હડીયાણા જોડિયા કુમાર શ્રી મહેન્‍દ્ર એમ. ઠાકર હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૮૯૨૯૩૪
શ્રી પરસોતમભાઇ બી. નકુમ હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૬૯૯
શ્રી ચંદુલાલ એમ. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૫૨૪
શ્રી ગોવિંદ કાળા કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી મુકુંદરાય સી. કુંબાવત હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૨૦૭૯૫૯
શ્રી વસંત જી. અગ્રાવત હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૧૯૫૦૩૨
શ્રી મગન જે. કગથરા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૦૩૭૦
શ્રી નરેશ પી. કગથરા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૪૭૬
શ્રી મુળુભાઇ એલ. દેલવાડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૬૯૭
શ્રી ભગવતીબેન ટી. ભાલોડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૪૦૭
૧૦ શ્રી કન્‍યા શાળા, હડીયાણા જોડિયા કન્‍યા શ્રી નરોતમ વી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૬૭૧૭૦૭૫
શ્રી નાગજી જી. મવાણા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૭૮૩
શ્રી મોહન પી. રાઠોડ હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૭૬૯
શ્રી માવજી એલ. સોનગ્રા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૭૬૧૩૮૭
શ્રી વશરામ પી. કાલાવડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૫૨
શ્રી મનજી એચ. કાલાવડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૩૦૫
શ્રી પ્રવિણ એસ. કગથરા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૩૧૨
શ્રી ભારતીબેન એમ. ભીમાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૩૧૭
૧૧ શ્રી બેરાજા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી શાંતીલાલ જી. દેલવાડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૮૯૯૧૬૧
શ્રી બાબુલાલ એન. વિશોડીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૯૪૧૦૪૨
શ્રી વંદનાબેન જી. પુંજાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૧૬૮૭૯૯
શ્રી આશિક એ. ભેસદડીયા બાણુંગાર, જામનગર ૯૮૭૯૨૭૧૧૪૧
૧૨ શ્રી ખીરી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી હિતેષ પી. નકુમ જામનગર ૯૯૨૫૭૫૨૧૮૪
શ્રી ભરત બી. લાંબા જાંબુડા, જામનગર ૯૮૨૫૭૧૧૮૧૩
શ્રી કિરણબેન કે. માણેક હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૩૭૧૮૯
શ્રી પ્રફુલાબેન સી. ડેડકીયા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૨૪૧૨૫૪
૧૩ શ્રી બાલાચડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી મુકેશ વી. છત્રાલા જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૯૪૨૮૮૪
શ્રી પુષ્‍પાબેન ડી. પારીયા બાણુંગાર, જામનગર ૦૨૮૮-૨૮૮૪૩૨૮
શ્રી રમેશ એસ. પટેલીયા સીયાલ, કડાણા, પંચમહાલ -
૧૪ શ્રી વાઘા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પરષોતમ એમ. સોનગરા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી રમેશ ડી. નકુમ હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૭૬૧૩૭૨
૧૫ શ્રી લીંબુડા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પરસોતમ જી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૯૬૭૫૪૮
શ્રી કાંતિલાલ એ. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૬૮૪
શ્રી સગુણાબેન વી. કાનાણી લીંબુડા, જોડિયા, જામનગર ૯૮૭૯૪૨૦૪૯૯
શ્રી હિતેષ એન. મકવાણા હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી કંચનબેન ડી.ભેસદડીયા બાણુંગાર, જામનગર -
૧૬ શ્રી બારાડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી નાનજી એમ. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૫૬૮
શ્રી રમેશ કે. જાટીયા રામપર, જામનગર -
૧૭ શ્રી નેસડા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી સંદિપ પી. વાંસજાણીયા વાંકિયા, ધ્રોલ, જામનગર ૯૨૨૭૬૦૦૪૪૯
શ્રી મહેશ એલ. પટેલ બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૨૪૦૯૨
શ્રી પ્રફુલાબેન આર. બોડા ધ્રાંગડા, ધ્રોલ, જામનગર ૯૯૭૪૧૬૮૧૯૨
૧૮ શ્રી વાવડી પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી પ્રવિણ એમ. ભેસદડીયા બાણુંગાર, જામનગર ૯૨૨૮૧૯૫૧૮૫
શ્રી ચંપાબેન બી. કાનાણી હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૧૬૩૩૧૮
શ્રી પન્‍નાબેન વી. પટેલ ગોપાલપુર, ગોધરા, પંચમહાલ ૯૯૧૩૦૩૭૨૩૯
શ્રી અરૂણાબેન પી. મેદપરાણીપા બાણુંગાર, જામનગર ૯૨૨૮૧૯૫૧૮૫
શ્રી અશ્વિન એ. સંતોકી બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૪૨૦૨૫૯
શ્રી દિપક જે. ધમસાણીયા ફલ્‍લા, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૧૬૫૧
શ્રી ભારતીબેન એ. હુંબલ વાવડી, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૬૮૧૧૨૫
શ્રી જયેશ આર. પટેલ વાડોદર, ગોધરા, પંચમહાલ ૯૯૭૯૪૯૭૨૪૬
૧૯ શ્રી તાલુકા શાળા કેશીયા જોડિયા કુમાર શ્રી નિબાર્ક હિમતલાલ છગનલાલ કેશીયા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ગાંધાણી મનજી આર. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૨૧૮
શ્રી ગોધાણી રસીક પી. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૦૪૧
શ્રી માકડ વિમલબેન પી. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૫૬૩૫૬૫
૨૦ શ્રી કન્‍યા શાળા કેશીયા જોડિયા કન્‍યા શ્રી મધુબેન ડી. પલાણ કેશીયા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૦૯૬
શ્રી ચાવડા સુશીલાબેન કે. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ગુસાઇ ડિમ્‍પલબેન વી. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ચૌહાણ ભાનુબેન સી. કેશીયા, જોડીયા, જામનગર -
૨૧ શ્રી લખતર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ચનિયારા કુંરજી એમ. લખતર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૮૧૮૪
શ્રી કાનાણી દેવસી જી. લખતર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ચનિયારા ભીમજી એન. લખતર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી સવસાણી જાગૃતિબેન એલ. લખતર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ગુસાઇ વિજયગીરી એલ. લખતર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભુત લાલજી વી. લખતર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી સાળવી ચંદન બી લખતર, જોડીયા, જામનગર -
૨૨ શ્રી માનપર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી લખતરીયા બંસીકુમાર જી. માનપર જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ગડારા ગીતાબેન એન. માનપર જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૮૨૯૯૮
૨૩ શ્રી ભાદરા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ચંદારાણા વિનોદકુમાર વી. જોડીયા, જામનગર -
શ્રી પટેલ વિનોદકુમાર એચ. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી સંતોકી પ્રવિણાબેન એ. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ચાવડા નીલાબેન જી. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભાલોડીયા કાંતીલાલ એસ. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભેસદડિયા નયનાબેન જી. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી મેસદડિયા રસીલાબેન જે. ભાદરા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભાટીયા શારદાબેન એમ. ભદ્રેશ્વર કચ્‍છ, ભુજ -
૨૪ શ્રી આણંદા પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી ગણેશ કે. ભંડેરી આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભીમાણી મનસુખ જે. આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી નિમાવત મુકુંદરાય ડી. આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી સંતોકી લલીતકુમાર ટી. આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
૨૫ શ્રી તાલુકા શાળા બાલંભા જોડિયા કુમાર શ્રી કિશોરચંદ્ર વી. ઠાકર બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૮૫૫૨૨
શ્રી અરવિંદ બી. સાંચલા બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૫૫૦
શ્રી બિપીન જે. ઠાકર બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૪૮૪
શ્રી શૈલેષ આર. રાવલ બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૬૬
૨૬ શ્રી કન્‍યા શાળા બાલંભા જોડિયા કન્‍યા શ્રી પ્રભાબેન કે. રાઘવાણી બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૩૭૯
શ્રી સરસ્‍વતીબેન એન. નાઢા બાલંભા, જોડિયા, જામનગર -
શ્રી કરશનભાઇ બી. માલવ્‍યા બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૪૭૦
શ્રી કુસુમ ડી. રાઘવાણી બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૬૮
શ્રી બંસરીબેન વી. ભેસદડિયા બાણુંગાર, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૬૯૭૫
શ્રી સવિતાબેન પ્રાગજીભાઇ ટાંક બાલંભા, જોડિયા, જામનગર -
૨૭ શ્રી રણજીતપર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી અતુલ આઇ. રૂપાણી બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૨૪૯
શ્રી મનોજ એલ. પટેલ મેડીટીંબા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૯૧૩૯૦૬૯૭૬
૨૮ શ્રી શામપર પ્રાથમિક શાળા શ્રી પ્રીયરાજ ડી. જાડેજા જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૫૭૪૩૪૩
શ્રી પ્રફુલ સી. પરમાર બાલંબા, જોડિયા, જામનગર ૯૯૭૯૨૯૨૪૯૭
૨૯ શ્રી બીણાધર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી દયાળજી કે. માલવીયા બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૫૪૫૩
૩૦ શ્રી દેવશાંતીનગર પ્રાથમિક શાળા જોડિયા મિશ્ર શ્રી નથુભાઇ એસ. પરમાર બાલંભા, જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૭૧૨૨૭
શ્રી જયદિપ એચ. કોઠારી જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૧૭૯૦૯૧
૩૧ શ્રી તાલુકા શાળા મેઘપર જોડિયા કુમાર શ્રી ગોહિલ વનરાજ કે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૯૮૮૪૮૭૩૬
શ્રી લાખાણી સુધા એસ. રાજકોટ,  ૯૯૦૯૪૬૦૧૯૪
શ્રી ટાંક સંજય એમ. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૮૩૯
શ્રી તરપદા વિજય એમ. ગોકુલનગર, ધ્રોલ, જામનગર ૯૯૨૫૧૩૭૫૧૬
શ્રી વિરમગામા રસીક આર. સાવડી, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૮૩૫૯૬૯
શ્રી ભોજાણી કાજલ કે. મોરબી, રાજકોટ ૦૨૮૨૨-૨૨૧૧૫૪
૩૨ શ્રી કન્‍યા શાળા મેઘપર જોડીયા કન્‍યા શ્રી રપારકા શારદાબેન જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
શ્રી ભાલોડીયા કાંતા બી. લાલપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૪૨૬૭૮૮૩૫૪
શ્રી ટાંક વર્ષા બી. જોડીયા, જામનગર ૯૨૨૮૮૯૫૫૬૦
શ્રી મંડેરી અમીત જી. લતીપુર, ધ્રોલ, જામનગર ૦૨૮૯૭-૨૮૨૪૮૭
૩૩ શ્રી માઘાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સોલંકી રમેશ એન. જામવંથલી, જામનગર ૯૮૯૮૯૪૧૯૩૨
શ્રી ગરચર રમેશ ડી. તારાણા, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી જાદવ હેમલતા કે. જામવંથલી, જામનગર ૯૮૯૮૯૪૧૯૩૨
શ્રી ઝીલરીયા રાજેશ એન. ટીબડી, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૬૬૮૫
૩૪ શ્રી જશાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જાવીયા હરજી ટી. જશાપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૭૪૮૨૧૧
શ્રી પનારા અવિચર જી. જશાપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૫૨૫
શ્રી પનારા વિઠ્ઠલ પી. જશાપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૬૩૨
શ્રી કાનાણી પ્રવિણા કે.સી જી. લખતર, જોડીયા, જાામનગર ૯૯૨૫૨૭૩૨૯૦
રી કાલાવડીયા પ્રજ્ઞા બી. લખતર, જોડીયા, જાામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૫૧૯
શ્રી ખાંટ પ્રભાતસિંહ સી. ખલીકપુર, જોડીયા, જામનગર ૨૭૭૩૨૭૨૩૪૮
શ્રી દલસાણીયા શાંતિલાલ એ. લખતર, જોડીયા, જાામનગર ૯૯૦૯૪૯૨૦૪૪
૩૫ શ્રી મોરાણા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી નાયક બચુભાઇ એમ. કોથડમ, વીરપુર, જામનગર ૯૯૨૫૭૮૩૦૨૧
શ્રી સંતોકી જીગ્‍નેસ કે. બાદનપર (જો) જોડિયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૮૨૯૬૬
શ્રી ભરવાડ હિરાભાઇ એ. વાળાકબોરી, બાલાસીનોર, ખેડા ૯૯૨૫૧૩૭૭૦૨
૩૬ શ્રી તારાણાધાર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટાંક અમરશી જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
શ્રી તારાણાધાર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી પટેલ મનોજકુમાર એ. કપડવંજ, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૫૯૭૩૬૮
શ્રી પટેલ લાલજી એ. કપડવંજ, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૮૫૪૭૪૩
શ્રી પટેલ અરવિંદ પી. વદરાદ, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૬૪૯૧૩૫
શ્રી પટેલ હરીશ કે. થવાદ, કપડવંજ, સાબરકાંઠા ૨૬૯૧૨૮૯૫૧૧
શ્રી કામરી જીગ્‍ના એ. ખંભાળા, પડધરી, રાજકોટઠ ૦૨૮૨૦-૨૮૪૭૫૭
૩૭ શ્રી મચ્‍છુનગર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટાંક સુરેશ જે. મેઘપર, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૫૭૭૭
શ્રી રાવલ ગીરીશ કે. પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા ૯૯૭૯૬૨૭૦૪૯
૩૮ શ્રી તાલુકા શાળા પીઠડ જોડીયા કુમાર શ્રી ધરમશી આર. ઘોડાસરા (ઇચા) ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
શ્રી સરીફાબેન જુમાસા દિવાન મોડાસા, મોડાસા. -
શ્રી સવજી ગોકળ હાથી પીઠડ, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી આશાબેન વ્રજલાલ કોટેચા ધ્રોલ, જામનગર -
૩૯ શ્રી કન્‍યા શાળા પીઠડ જોડીયા કન્‍યા શ્રી પીઠાભાઇ બી. કુંભારવડિયા ફડસર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૨૫૯૨૯૯
શ્રી વર્ષાબેન પી. નકુમ હડીયાણા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૬૯૯
શ્રી ભાવેશ જી. દેત્રોજા કલ્‍યાણપુર, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૦૯૮૭૪૭૯૯
રી સુનીતાબેન એમ. કણજારીયા જીવાપર, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભરત એન. કાવર સરવડ, માળીયા, રાજકોટ ૯૮૭૯૯૪૯૫૯૯
૪૦ શ્રી બોડકા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ભટાસણા શશીકાંત એમ. નાનીવાવડી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૬૫૭૬૩૮
શ્રી રાઠોડ રમાબેન જે. મુળી, સુરેન્‍દ્રનગર ૯૪૨૬૯૬૬૦૦૫
શ્રી ખલાસી બબીબેન એસ. મહુવાસા, સુરત -
શ્રી સોઢીયા દેવાણંદ આર. કોયલી, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૪૦૧૨૬
૪૧ શ્રી જીરાગઢ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જીવરાજ એ. વરૂ જીરાગઢ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૯૮૯૨૦૭૯૬
શ્રી મંગાભાઇ કે. જાદવ તારાણા, જોડીાય, જામનગર ૯૯૭૯૨૫૪૭૦૪
શ્રી રાજેશ એમ. ડાંગર ગજડી, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૪૫૪૮૯૨
૪૨ શ્રી રસનાળ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દામજી વી. કાસુન્‍દ્રા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૬૪૧૯
શ્રી રૂગનાથ એમ. હોથી પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૫૦૭૬૫૪
શ્રી તરશી એમ. સતારીયા વાઘગઢ, ટંકારા, રાજકોટ ૨૭૬૬૭૪
શ્રી મનસુખ એમ. નેસડીયા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભરત આર. રાજકોટીયા નેસડા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૪૪૭૨૦૧
શ્રી હંસાબેન વી. ગડારા ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
૪૩ શ્રી ટીબડી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ધરમશી આર. ઘોડાસરા (ઇચા) ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
શ્રી જીવતીબેન બી. પીપરીયા નેસડા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૪૩૭૨૦૧
શ્રી પારૂલ કે. વીસોદીયા નાનીવાવડી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૬૫૭૬૩૮
૪૨ શ્રી રસનાળ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દામજી વી. કાસુન્‍દ્રા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૬૪૧૯
શ્રી રૂગનાથ એમ. હોથી પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૫૦૭૬૫૪
શ્રી તરશી એમ. સતારીયા વાઘગઢ, ટંકારા, રાજકોટ ૨૭૬૬૭૪
શ્રી મનસુખ એમ. નેસડીયા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી ભરત આર. રાજકોટીયા નેસડા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૪૪૭૨૦૧
શ્રી હંસાબેન વી. ગડારા ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
૪૩ શ્રી ટીબડી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ધરમશી આર. ઘોડાસરા (ઇચા) ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૦૮૯૦૧
શ્રી જીવતીબેન બી. પીપરીયા નેસડા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૪૩૭૨૦૧
શ્રી પારૂલ કે. વીસોદીયા નાનીવાવડી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૬૫૭૬૩૮
૪૪ શ્રી તાલુકા શાળા રામગઢ (કોયલી) જોડીયા મિશ્ર શ્રી ડાયાભાઇ જી. ડાંગર ગજડી, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૧૭૪૮૦૭
શ્રી બિનલબેન બી. કાલાવડીયા ધ્રોલ, જામનગર ૯૯૨૫૮૮૨૮૮૮
શ્રી દિપાબેન વી. બાવરવા વિરપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૨૫૭૭૬૭૦૪
શ્રી રીટાબેન સી. બાયોદરીયા મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૯૭૫૦૭૩
શ્રી નયનાબેન જી. ગાંભવા આણંદા, જોડીયા, જામનગર -
૪૫ શ્રી કોયલી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સુથાર પંકજ આર. વડપુર, કડી, મહેસાણા ૯૮૭૯૬૮૩૧૦૩
શ્રી પનારા દક્ષાબેન આર. કૃષ્‍ણનગર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૮૨૦૭૩૦૧
શ્રી સુથાર મહેન્‍દ્ર બી. દેવગઢ, બહુચરાજી, મહેસાણા ૯૯૯૮૭૮૩૦૩૩
શ્રી દિનેશ એ. વિરમગામા આણંદા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૧૩૦૩૬૦૨૯
શ્રી કુલતરીયા શૈલેષ મોરબી, રાજકોટ ૯૮૯૮૪૧૪૨૨૮
૪૬ શ્રી કૃષ્‍ણનગર પ્રાથમિક શાળા (કોયલી) જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાજેશ એમ. ઘોડાસરા મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૩૧૬૦૧૧
શ્રી વસીયાણી વિનોદ આર. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૪૮૨૬૭
શ્રી હિના આર. કાનાણી મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૧૮૨૮૧૬
શ્રી રમેશ એ. છૈયા રાજાવડ, ટંકારા, રાજકોટ ૯૯૧૩૯૪૪૬૦૧
૪૭ શ્રી ગજડી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી આયદાન એમ. જારીયા મોરબી, રાજકોટ ૯૧૧૩૯૯૨૦૭૨
શ્રી જીતેન્‍દ્ર બી. પટેલ મલીસા, મોડેલ, અમદાવાદ ૯૯૭૯૬૫૪૪૦૫
શ્રી ચંદ્રીકાબેન એસ. સગરીયા ભાડવા, કોટડા, રાજકોટ ૯૮૨૫૩૮૯૭૧૦
શ્રી હિતેષ આર. બાંડા લખતરગઢ, ટંકારા, રાજકોટ ૯૨૨૮૨૨૦૮૧૪
શ્રી જયસુખ એસ. વૈશ્નાણી લખતરગઢ, ટંકારા, રાજકોટ -
શ્રી નરેન્‍દ્ર એલ. ધાનજી માણેકતાડા, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૯૩૦૪૫૧
શ્રી તૃપ્‍તીબેન વી. સંઘવી મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૪૯૮૫૩૩
૪૮ શ્રી પડાણા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી અશોક બી. અધારા ભરતનગર, મોરબી, મહેસાણા ૯૯૧૩૧૪૯૫૯૯
શ્રી ગોવિંદ એસ. કાસૂન્‍દ્રા પીઠડ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૮૭૭૬૦૭
૪૯ શ્રી તાલુકા શાળા જામ-દુધઇ જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગાંગાણી પરસોતમ બી. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૧૪૫૯
શ્રી ગાંભવા સવજી વી. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૧૬૭૬૦૧
શ્રી ગાંગાણી કિશોર પ્રાગજી જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૮૮૯૮૯૩
શ્રી કાલરીયા હિતેન્‍દ્ર એમ. ચકમપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૦૭૦૮૪૮
શ્રી અગ્રાવત કિરણ બી. કોઠારીયા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૨૧૦૨૭૧
૫૦ શ્રી નવાપરા પ્રાથમિક શાળા જામ-દુધઇ જોડીયા મિશ્ર શ્રી વસનાણી દેવજી આર. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૫૯૧૮૭૦
શ્રી ચોટલીયા નટવર પી. જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર -
૫૧ શ્રી ભીમકટા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દિલીપસિંહ સી. જાડેજા ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૨૫૪૭૪૨૧૯
શ્રી દયાળજી વી. ગાંભવા જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૩૫૦૪૪૬
શ્રી કિશોર એસ. ભુવા રામોદ, ગોંડલ, રાજકોટ -
શ્રી દિનેશ એચ. સાવરીયા રાજપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૫૫૮૨૦
શ્રી અશ્વિન એ. ગોધાવ્‍યા માણેકવાડા, મોરબી, રાજકોટ -
શ્રી દિનેશ જી. ભીમાણી કૃષ્‍ણનગર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૦૭૦૮૪૪
૫૨ શ્રી માણામોરા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી નરેન્‍દ્રભાઇ એસ. ગોસાઇ ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૦૩૮૨૨૦
શ્રી ઠોરીયા રમાબેન એસ. બગથળા, મોરબી, રાજકોટ -
શ્રી જયશ્રીબેન આર. કટેશીયા બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૯૯૭૯૪૪૪૫૧૭
૫૩ શ્રી કોઠારીયા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સવજી એમ. ગાંભવા જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૪૨૩૧
શ્રી વિપુલ પી. ગામડીયા ખરેડા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૦૭૪૨૧૦
શ્રી ધર્મેન્‍દ્ર પી. રંગપરીયા ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૮૩૨૯૪૬૦
૫૪ શ્રી રામપર (પા.બે.) પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દિપક એચ. મેરજા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૦૨૮૨૨-૨૮૬૯૮૮
શ્રી પ્રવિણાબેન કે. ધમસાણીયા જામનગર ૯૪૨૭૫૭૩૪૩૪
૫૫ શ્રી જામસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મહોબ્‍બતસિંહ એચ. જાડેજા ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૮૫૭૦૬૪૧
શ્રી જસુભા વી. જાડેજા ભીમકટા, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૦૩૨
શ્રી ચંદ્રશેખર સી. પટેલ જશમતગઢ, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૬૬૦૬૯૪
૫૬ શ્રી તાલુકા શાળા, આમરણ જોડીયા કુમાર શ્રી પ્‍;રભુલાલ વી. સાંચલા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૭૪૧૩
શ્રી હરીજીવન એમ. ગાંભવા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૨૮૯૩૨૯૩૩૯૪
શ્રી ત્રિભોવન એચ. ગાંભવા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૨૮૯૩૨૮૭૫૮૭
શ્રી ધીરજલાલ ડી. કાલાવડીયા કુન્‍નડ, જોડિયા, જામનગર -
શ્રી અશ્વિન આર. દલસાણીયા થોરાળા, મોરબી, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૭૨૧૧
શ્રી અલ્‍પાબેન એ. ટીલવા મોરબી, રાજકોટ -
શ્રી કલોવા હિતેષ પી. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૧૨૭૦૫
૫૭ શ્રી કન્‍યા શાળા આમરણ જોડીયા કન્‍યા શ્રી હરજીભાઇ એમ. કાસુન્‍દ્રા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૯૬૬
શ્રી કન્‍યા શાળા આમરણ જોડીયા કન્‍યા શ્રી જયસુખલાલ એસ. ગાંભવા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૨૮૯૩૨૯૩૪૦૪
શ્રી ધનજીભાઇ એસ. પાંચોટીયા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૪૦૩
શ્રી ખુસાલચંદ એસ. લીખીયા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૪૦૧
શ્રી ઉષાબેન અમૃતલાલ ચગ આમરણ, જોડીયા, જામનગર -
શ્રી જાગૃતીબેન બી. સદાતીયા ખાખરાળા, મોરબી, રાજકોટ -
શ્રી જયશ્રીબેન સી. ભીમાણી મોરબી, રાજકોટ -
શ્રી હિતેષ આર. ગાંભવા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૨૪૧૯૪૧
૫૮ શ્રી જીવાપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ચકુભાઇ એ. કટેશીયા બાદનપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૧૩૧૪૯૩૬૦
શ્રી પ્રભુલાલ એસ. વિઠલપરા જીવાપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૦૯૦૮૦૯૧૭
શ્રી રમેશભાઇ વી. કાલારીયા અજાબ, કેશોદ, જુનાગઢ -
૫૯ શ્રી માવનું ગામ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી જાની કૃષ્‍ણલાલ ભગવાનજી ઓટાળા, ટંકારા, રાજકોટ ૯૮૭૯૧૬૬૨૮૧
શ્રી દક્ષાબેન એમ. ઠોરીયા ખાનપર, મોરબી, રાજકોટ -
૬૦ શ્રી ખારચીયા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાકેશ બી. પટેલ ખેરોલ, મોડાસા, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૮૫૨૩૭૩
શ્રી આનંદબા બી. ઝાલા અંબાલા, જોડીયા જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૮૪૨૦૭
૬૧ શ્રી રામનગર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ભુધરભાઇ આર. શેરશીયા આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૬૨૫૯૫૫
શ્રી ભાવનાબેન ટી. જડલોજા પીપળી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૬૦૯૬૭
૬૨ શ્રી ખારચીયા નવા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગોસાઇ બળવંતરાય બી. કુંતાશી, માળીયા, રાજકોટ ૯૪૨૮૪૬૩૮૭૪
શ્રી બાવરવા જગદીશ કે. અણીયારી, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૫૫૯૫૨
શ્રી પટેલ ભુમિકા એસ. ગાબટ, બાથટ, સાબરકાંઠા ૯૯૧૩૪૮૯૪૨૫
૬૩ શ્રી ડામડનગર પ્રાથમિક શાળા, આમરણ જોડીયા મિશ્ર શ્રી ઘોડાસરા અશોક ડી. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૮૧૮૯૫૦
શ્રી રસીક આર. ભાગીયા સાવડી, મોરબી, રાજોકટ ૯૮૨૫૮૪૫૫૭૫
શ્રી ધર્મેન્‍દ્ર પી. ભીમાણી ખાનપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૯૩૦૫૯૫
શ્રી નિર્મળાબેન સી. કકાણીયા અડબાવડી, પડધરી, રાજકોટ ૦૨૮૯૩-૨૯૩૧૮૯
શ્રી સંજય જી. મેરજા હડમતીયા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૪૧૦૨૪
શ્રી સંજય જી. મેરજા હડમતીયા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૪૧૦૨૪
શ્રી ઉપેન્‍દ્ર સી. મંડલી પિરપરાડા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૬૭૧૪૩૩
શ્રી શિતલ જશમત ભીમાણી જોડીયા, જામનગર -
૬૪ શ્રી નવા માવનું ગામ પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મારવણીયા રાજેશ સી. મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૫૯૬૨૯૦
૬૫ શ્રી તાલુકા શાળા નવા બેલા જોડીયા મિશ્ર શ્રી પોપટ વિનોદચંદ્ર એચ. બેલા, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૫૫૪૯૩૧
શ્રી દક્ષીણી મધુબેન એલ. વિજળીયા, આમરણ, જામનગર ૯૮૭૯૫૫૪૯૩૧
શ્રી બોડા પ્રાગજી એલ. બેલા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૦૮૫૮૬૭
શ્રી મેરજા વિમલ અ ચ. બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૬૨૫૯૫૦
૬૬ શ્રી જુના બેલા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી બોડા હિરજી ગોકળ બેલા, આમરણ, જામનગર ૯૯૭૯૬૨૫૯૫૦
શ્રી ડાવેરા લખમણ એન. ફડસર, જોડીયા, જામનગર ૯૮૨૫૦૦૩૫૮૯
૬૭ શ્રી ઉમિયા નગર પ્રાથમિક શાળા (બેલા) જોડીયા મિશ્ર શ્રી પટેલ નયનેશ કે. માલજી પહાડિયા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૩૯૬૧૭૨
શ્રી પટેલ હર્ષિદાબેન બી. મેડીટીંબા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૩૯૬૧૭૨
૬૮ શ્રી ફડસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મુકેશ સોમાભાઇ પટેલ નાનાવાડા, માલપુર, સાબરકાંઠા ૯૮૭૯૫૬૭૨૪૯
શ્રી પરમાર દિલીપ પી. બડોલી, ઇડર, સાબરકાંઠા ૯૯૨૫૩૭૬૫૮૫
શ્રી ડાંગર ગીતાબેન કે. ફડસર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૯૬૯૨૫૯
શ્રી ચૌહાણ દિનેશ એન. ફડસર, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૫૫૪૯૩૧
શ્રી પરમાર નરેન્‍દ્ર એન. વિજયનગર, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૭૯૯૧૦૫૨૯
૬૯ શ્રી ઉટબેટ શામપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ગોસાઇ ભરતગીરી ટી. ઉ.શામપર જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૩૦૨૭૧
શ્રી ગોસાઇ મૃદુલા એલ. ઉ.શામપર જોડીયા, જામનગર ૯૪૨૭૭૩૦૨૭૧
૭૦ શ્રી રાજપર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી સંગીતાબેન એસ. બરાસરા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૪૬૦૭૬૨
શ્રી રાજપરા ચંપા એસ. રાજપર, મોરબી, રાજકોટ ૨૮૯૩૨૯૩૦૭૮
૭૧ શ્રી ઝીંઝુડા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી રાઠોડ કાનજી વી. નાગડાવાસ, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૪૬૦૭૬૨
શ્રી હુંબલ દિનેશ જી. કેરાળી, જોડીયા, જામનગર ૯૮૨૫૯૩૬૪૧૮
શ્રી જયદેવ આર. ગઢવી હજનારી, માળીયા, રાજકોટ ૯૯૦૯૪૪૧૨૭૫
શ્રી માવજી વી. સાલાણી જશાપર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૬૫૪૪૦૧
શ્રી તુષાર સી. બોપાલીયા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૨૫૨૫૯૨૮૬
શ્રી ઉસ્‍મા નગમી એસ. શેખ સરસણ, સંતરામપુર, પંચ્‍મહાલ ૯૪૨૭૦૩૫૩૫૧
૭૨ શ્રી સોલંકીનગર પ્રાથમિક શાળા (ઝીંઝુડા) જોડીયા મિશ્ર શ્રી નરેન્‍દ્ર એસ. કાલરીયા ચકમપર, મોરબી, રાજકોટ ૯૮૨૫૭૪૧૦૪૦
૭૩ શ્રી તાલુકા શાળા ધુળકોટ જોડીયા કુમાર શ્રી પ્રભુલાલ એમ. કંઝારીયા મોરબી, રાજકોટ ૯૯૧૩૦૫૧૮૭૦
શ્રી નાનજી અ ન. ભીમાણી કોયલી, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૪૦૪૧૩૪
૭૪ શ્રી કન્‍યાશાળા ધુળકોટ જોડીયા કન્‍યા શ્રી નિકુલ કે. આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૫૯૦૨૬૨
શ્રી પટેલ કિરીટ કે. આમરણ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૭૨૧૪૦૫
શ્રી કૃપાબેન ડી. જોષી મોરબી, રાજકોટ ૯૪૨૮૨૬૦૬૬૦
શ્રી હિના એફ. દેવમોરારી મોરબી, રાજકોટ ૯૯૦૯૨૧૫૫૭૮
૭૫ શ્રી અંબાલા પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી અમિત બી. પટેલ જામદુધઇ, જોડીયા, જામનગર ૯૮૭૯૩૪૮૪૦૯
શ્રી ગાંભવા અરજણ કે. અંબાલા, જોડીયા જામનગર ૨૮૯૩૨૮૪૨૧૧
૭૬ શ્રી કેરાળી પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી મગનલાલ વી. મેરજા બગથળા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૯૩૧૨૪૯૩
શ્રી કલ્‍યાણજી વી. સાણદીયા બીલીયા, મોરબી, રાજકોટ ૯૯૭૮૨૯૨૧૧૧
૭૭ શ્રી ફાટસર પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી ટેમુભા ડી. જાડેજા ફાટસર, જોડીયા, જામનગર ૯૯૭૯૬૭૪૦૭૫
શ્રી જામભા સી. જાડેજા તારાણા, જોડીયા, જામનગર ૯૯૨૫૯૯૦૮૨૧
અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું ફોન નંબર
શ્રી નવીન એમ. પટેલ વાઘપર, મોરબી, જામનગર ૯૮૭૯૫૯૮૮૬૮
૭૮ શ્રી બાદપર (આ) પ્રાથમિક શાળા જોડીયા મિશ્ર શ્રી દેવજી એન. પરમાર બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૯૯૧૩૨૫૨૪૪૭
શ્રી લીલાવતી એમ. પરમાર બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૭૪૦૩૦
શ્રી અરૂણ પી. જાની બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૯૮૭૯૦૭૮૧૨૮
શ્રી મફતલાલ એસ. કટેશીયા બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૧૩૫
શ્રી દામજી ડી. કટેશીયા બાદનપર(આ) જોડિયા, જામનગર ૯૯૧૩૨૫૨૪૪૭