×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો : જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર પીન : ૩૬૧૨૫૦
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. એ. હિગારેજા કેળવણી નિરીક્ષક (વહીવટ) ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૯૯૨૫૦૩૩૬૮૭
શ્રી આર. કે. વાધેલા સિ. કલાર્ક (શિક્ષણ) ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ -
શ્રી વી. એમ. મહેતા જુ. કલાર્ક (શિક્ષણ) ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ -