×

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

અં. નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામુ ફોન નંબર
જોડિયા શ્રી આદર્શ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી હસુભાઇ ગાંભવ આમરણ ૯૯૨૫૩૯૬૧૯૬
જોડિયા શ્રી હડીયાણા સેવાસહકારી મંડળી લી. શ્રી મગનલાલ ડી. કાનાણી હડયાણા ૯૯૯૮૯૭૩૫૪૩
જોડિયા શ્રી જીરાગઢ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી નરશી ભવાન રાઠોડ જીરાગઢ ૦૨૮૯૩-૨૭૬૮૭૫
જોડિયા શ્રી જામસર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી મોહન રામજી કોરીયા જામસર -
જોડિયા શ્રી બોડકા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી મોહનભાઇ પાંચાભાઇ બોડકા ૯૮૨૫૧૮૩૯૦૨
જોડિયા શ્રી પડાણા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી પ્રતાપસિંહ મહોબતસિંહ જાડેજા પડાણા ૯૪૨૭૨૧૦૩૬૨
જોડિયા શ્રી માણામોરા સેવા સહકારી મંડળી લી શ્રી દામજી નાનજી માણામોરા -
જોડિયા શ્રી જામદુધઇ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી જેન્‍તીલાલ શામજી ગાંભવા જામદુધઇ ૯૯૧૩૫૯૭૧૮૬
જોડિયા શ્રી જોડીયા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી મગનલાલ માધવજી ભીમાણી લક્ષ્‍મીપરા ૯૯૨૪૧૩૫૨૦૬
૧૦ જોડિયા શ્રી ફાટસર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી હીરજી જુઠા ફાટસર ૯૯૧૩૯૦૫૮૨૮
૧૧ જોડિયા શ્રી ધુળકોટ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ભગવાનજી કલ્‍યાણજી ધુળકોટ ૯૯૨૫૩૯૫૮૦૯
૧૨ જોડિયા શ્રી બાદનપર (આ) સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી દામજી જીવા બાદનપર(આ) ૯૯૨૫૮૫૮૪૭૫
૧૩ જોડિયા શ્રી નેસડા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી પાંચાભાઇ ભાણા મકવાણા નેસડા ૯૮૨૫૭૩૬૨૨૯
૧૪ જોડિયા શ્રી ગજડી સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી નાગણ હરદાસ જાવીયા ગજડી -
૧૫ જોડિયા શ્રી કોઠારીયા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી કિષ્‍નાબેન વાલા મકવાણા કોઠારીયા ૯૮૨૫૩૩૨૭૩૦
૧૬ જોડિયા શ્રી જશાપર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ચતુરભાઇ ગોવિંદભાઇ પનારા જશાપર ૦૨૮૯૩-૨૭૭૮૨૭
૧૭ જોડિયા શ્રી સામપર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી બેચર રવજીભાઇ પરમાર સામપર, માધાપર ૯૯૧૩૯૦૫૮૭૪
૧૮ જોડિયા  શ્રી બાલંભા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી કેશવજી દેવસી કાચા બાલંભા ૯૯૧૩૩૯૩૬૮૯
૧૯ જોડિયા શ્રી કેશીયા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ભુરાભાઇ ગાંડુ ગોધાણી કેશીયા ૯૪૨૭૨૮૧૩૭૦
૨૦ જોડિયા શ્રી કોયલી સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી મુળુભાઇ કારૂભાઇ કુંભારવડિયા કોયલી ૯૮૨૫૬૨૮૬૩૮
૨૧ જોડિયા શ્રી ભીમકટા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ઘેલુભા સુરૂભા જાડેજા ભીમકટા ૯૯૧૩૨૯૨૦૧૬
૨૨ જોડિયા શ્રી બાદનપર (જો) સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી રાઘવજી લાલજી સંતોકી બાદનપર (જો) ૯૮૭૯૦૪૧૩૭૬
૨૩ જોડિયા શ્રી રાજપર જુથ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી એસ. બી. પટેલ રાજપર -
૨૪ જોડિયા શ્રી ખારચીયા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી દોલુભા ચંદુભાઇ જાડેજા ખારચીયા ૯૮૭૯૮૭૪૨૯૮
૨૫ જોડિયા શ્રી ભાદરા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ગોરધન વાઘજી ભાદરા ૯૪૨૮૩૧૬૩૨૩
૨૬ જોડિયા શ્રી આણંદા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી લાલજી રવજી આણંદા ૯૮૭૯૪૯૮૬૭૧
૨૭ જોડિયા શ્રી બેરાજા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી નરસંગ ભવાન ખીમાણીયા બેરાજા ૯૪૨૭૨૨૫૫૦૧
૨૮ જોડિયા શ્રી બારાડી સેવા સહકારી મંડળી લી.
૨૯ જોડિયા શ્રી વાવડી સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ગોપાલ રવજી વાવડી ૯૪૨૭૪૫૯૯૬૭
૩૦ જોડિયા શ્રી લીંબુડા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ધનજી નથુ મારવણીયા લીંબુડા ૯૪૨૭૭૬૯૮૮૭
૩૧ જોડિયા શ્રી લખતર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી ધમશી રામજી ચનિયારા લખતર ૯૪૨૭૦૬૬૬૨૨
૩૨ જોડિયા શ્રી ફડસર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી દેવજી રાજાભાઇ ફડસર -
૩૩ જોડિયા શ્રી પીઠડ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી જાડેજા મોમૈયજી બેચર પીઠડ ૯૮૨૫૫૮૧૩૮૩
૩૫ જોડિયા શ્રી માવનું ગામ સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી રામજી ચકુ ટાંક માવનું ગામ ૯૮૭૯૩૪૦૪૪૫
૩૬ જોડિયા શ્રી ઉટબેટ શામપર સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી હરીજી દેવરાજ ઉટબેટ શામપર ૯૮૭૯૬૮૭૪૭૧
૩૭ જોડિયા શ્રી બેલા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી થોભણ કલ્‍યાણજી બેલા -
૩૮ જોડિયા શ્રી મેઘપર સેવા સહકારી મંડળી લી. - - -
૩૯ જોડિયા શ્રી તારાણા સેવા સહકારી મંડળી લી. શ્રી સાધાભાઇ ભલુભાઇ તારાણા ૯૯૨૫૩૯૬૦૦૧