×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર તથા વિસ્‍તરણ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો : જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર
પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એમ. જી. કટેશીયા
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ 
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. જી. કટેશીયા સહકાર વિસ્‍તરણ અધિકારી ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૯૯૨૫૭૪૮૮૯૮