×

રસીકરણ

વર્ષઃ- ૨૦૦૭/૦૮

ક્રમ રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૬૮૬૦
ઇ.ટી. ૪૧૯૧
એફ.એમ.ડી. ૧૬૨૦૯
હડકવા (એ.આર.વી)
બી.ક્યૂ. ૨૦૦૦