×

૫શુઘન

અં.નં. ગામનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય
જોડિયા ૪૬૫૧ ૬૨૩૨ ૮૮૨૬ ૨૧૭૩૪ ૨૧૨ ૧૧૧૭ ૨૨૫૭ ૧૬ ૪૧૬૮