×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા 
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરીની બાજુમા,
લક્ષ્મીપુરા, મુ.પો.તાલુકો-જોડીયા
જિલ્લા- જામનગર
પીન-૩૬૧૨૫૦

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી ડૉ.આર.એમ.મેરજા

ફોન નંબરઃ

૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૭૭

ઇન્ટર કોમ નં.

૧૧૧

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી ડો.આર.એમ.મેરજા વેટરનરી ઓફિસર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૭૭ ૯૪૨૬૨૪૭૨૪૦
શ્રી એ.એસ.કોરવાડીયા પ.પ્રા.સે.કે.બાલંભા - ૯૮૨૫૮૫૦૭૫૭
શ્રી એચ.એલ.ગજેરા પ.પ્રા.સે.કે.હડીયાણા - ૯૪૨૭૨૮૪૮૧૮