×

શિબીરની માહિતી

ક્રમ તાલુકાનું નામ શિબિરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લિધેલ પશુ પાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
જોડિયા પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર ૩૭૩૯ ૩૬૦ ૩૯૫૫૬