×

પશુ સારવાર

વર્ષઃ- ૨૦૦૭/૦૮

ક્રમ તાલુકાનું નામ હોસ્પીટલ/દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલા પશુઓની સંખ્યા
જોડિયા જોડિયા ૫૬૮૧
આમરણ ૮૧૭
બાલભા ૩૫૫૩
હડીયાણા ૧૪૦૦
ક્રમ યોજનાનું નામ/કામગીરીની વિગત લક્ષ્યાંક કુલ સિધ્ધિ
ભૌતિક નાણાંકીય ભૌતિક નાણાંકીય
હેલ્થ પેકેજ (અ.જા.) ૩૦ ૧૫૦૦૦ ૩૦ ૧૪૯૫૪
ચાફ્કટર સહાય (અ.જા.) ૨૦૦૦ ૨૦૦૦
ચાફક્ટર સહાય (જનરલ કેટેગરી) ૨૦૦૦ ૨૦૦૦
ગમાણ સહાય (અ.જા.) ૨૦૦૦ ૨૦૦૦
કેટલ શેડ સહાય (અ.જા.) ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦
બકરા યુનિટ સહાય (અ.જા.) ૩૬૦૦૦ ૩૬૦૦૦
પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર ૧૦ ૪૦૦૦૦ ૧૦ ૩૯૫૫૬
પશુ પ્રશિક્ષણ શિબિર ૧૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦ ૯૯૯૫