×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ વૈધ પંચકર્મશ્રીની કચેરી, સરકારી આયુર્વેદ હોસ્‍પિટલ, જોડિયા
શાખાનું સરનામુ વૈધ પંચકર્મશ્રી સરકારી આયુર્વેદ હોસ્‍પિટલ, રેફરલ હોસ્‍પિટલની બાજુમાં
જોડિયા, જામનગર
જિલ્‍લો - જામનગર
પીન : ૩૬૧૨૫૦
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી વૈધ પંચકર્મશ્રી વર્ગ - ૧ ડો. શ્રી સી. એન. વાધેલા
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૯૩૮૨૭
મોબાઇલ નંબર ૯૯૯૮૯૯૩૦૪૩
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
ડૉ. શ્રી સી. એન. વાઘેલા વૈધ પંચકર્મશ્રી વર્ગ - ૧ ૦૨૮૯૩-૨૯૩૮૨૭ - ૯૯૯૮૯૯૩૦૪૩