×

પંચાયતનું સરનામુ

પંચાયતનું સરનામુ :-તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડીયા જિલ્‍લો : જામનગર

ફોન નંબર :-૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪,૨૨૨૦૪૨,૨૨૨૦૫૦

ફેકસ નંબર :-૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪