×

શાખાની કામગીરી

  • બીલ પાસ કરવા
  • ચેક લખવા
  • બજેટ બનાવવા
  • ઓડીટની કામગીરી
  • હિસાબોની બાબત
  • શાખાને લગત યુ.ટી.સી. નિભાવવા બાબત
  • ગ્રાન્‍ટ તથા ખર્ચના હિસાબો રાખવા.
  • બીલ બનાવવા
  • તમામ પ્રકારના નાણાંકિય હિસાબો નિભાવવા