×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત કચેરી, જોડિયા
મુ.પો. તાલુકો જોડિયા
જિલ્‍લો - જામનગર પીન : ૩૬૧૨૫૦
ફોન નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨  
ફેકસ નંબર ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદ્દો
ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એન. બી. ગામિત નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૯૮૨૫૫૫૫૮૪૩
શ્રી જે. એસ. દેલવાડીયા સી. એકા. કલાર્ક ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨ ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪ ૯૪૨૬૭૩૬૦૦૯