×

ઓડીટ

ક્રમ વિગત સ્‍વભંડોળ વૈદ્યાનિક સરકારી પ્રવૃતિ દેવા વિભાગ કુલ સરવાળો
તા. ૧-૪-૦૬ ના રોજની ખુલતી સિલક ૫૩૩૮૮૫ - ૧૩૩૨૦૫૪૨ ૩૯૩૦૩૧૮ ૧૭૭૮૪૭૪૫
૨૦૦૬-૦૭ ની ખરેખર આવક ૧૬૬૪૩૫૩ - ૭૭૯૧૩૦૩૭ ૩૬૩૪૨૮૩ ૮૩૨૧૧૬૭૩
કુલ ૨૧૯૮૨૩૮ - ૯૧૨૩૩૫૭૯ ૭૫૬૪૬૦૧ ૧૦૦૯૯૬૪૧૮
૨૦૦૬-૦૭ ની બંધ સિલક ૨૧૮૨૩૯ - ૭૧૦૯૯૯૬૧ ૩૦૧૬૦૦૨ ૭૪૩૩૪૨૦૨
૨૦૦૬-૦૭ ની બંધ સિલક ૧૯૭૯૯૯૯ - ૨૦૧૩૩૬૧૮ ૪૫૪૮૫૯૯ ૨૬૬૬૨૨૧૬
૨૦૦૭-૦૮ ની સુધારેલ અંદાજીત આવક ૧૫૬૦૦૦૦ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૬૧૩૦૦૦૦ ૬૩૬૦૦૦૦ ૮૧૯૦૧૬૬૯
કુલ (સ્‍વભંડોળ પૂરતુ) ૨૦૯૩૮૮૫ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૬૧૩૦૦૦૦ ૬૩૬૦૦૦૦ ૧૦૮૫૬૩૮૮૫
૨૦૦૭-૦૮ નો સુધારેલ અંદાજીત ખર્ચ ૧૭૭૫૦૦૦ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૬૧૩૦૦૦૦ ૬૩૬૦૦૦૦ ૧૦૮૨૪૫૦૦૦
તા. ૩૧-૦૩-૦૮ ના રોજ સંભવિત બંધ સિલક ૩૧૮૮૮૫ - - - ૩૧૮૮૮૫
૧૦ તા. ૧-૪-૦૮ ના રોજની ખુલતી સિલક ૧૫૩૦૦૦૦ - - - ૩૧૮૮૮૫
૧૧ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ની અંદાજીત આવક ૧૮૪૮૮૮૫ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૯૬૩૦૦૦૦ ૭૪૭૦૦૦૦ ૧૧૮૯૭૦૦૦૦
૧૨ કુલ ૧૬૦૦૦૦૦ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૯૬૩૦૦૦૦ ૭૪૭૦૦૦૦ ૧૧૯૨૮૮૮૮૫
૧૩ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ નો અંદાજીત ખર્ચ ૨૧૮૮૮૫ ૩૪૦૦૦૦ ૧૦૯૬૩૦૦૦૦ ૭૪૭૦૦૦૦ ૧૧૯૦૪૦૦૦૦
૧૪ તા. ૩૧-૩-૦૯ ના રોજ સંભવીત બંધ સિલક - - - ૨૧૮૮૮૫