×

ટીડીઓ વિષે

તાલુકા વિકાસ અધિકારી
કુમારી એમ. કે. પટેલ

Designation :તાલુકા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : તાલુકા પંચાયત કચેરી જોડીયા
Phone No. : ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૪૨
Fax No.​ : ૦૨૮૯૩-૨૨૨૦૩૪
Mobile No​ : 7567019352
E-mail :tdo-jodiya@gujarat.gov.in