જામનગર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકોજામનગર

જામનગરમોટી-બાણુંગાર
જીવાપર
નાની બાણુગાર

આમરા
જુના નાગના
નાની ખાવડી

બાડા
કલ્યાણ (કડો)
નાની મેતલી

બાલંભડી
કંસુમરા
નારદા

બાવરીયા
ખંભાલીડા મોટોવાસ
નારણપર

બેડ
ખંભાલીડા નાનોવાસ
નવા નાગના

બેરાજા
ખારા બેરાજા
પંજાવો (કડો)

ચંપા બેરાજા
ખારા વેધા
પશાયા

ચંદ્ગાગા
ખીજડીયા
પીરોતન (બેટ)

ચંદ્ગગઢ
ખીજડીયા રવાની
રામપર

ચાંગા
ખીલોસ
રણજીતપર

ચાવડા
ખીમાળીયા
રાવલસર

ચેલા
ખીમરાળા
રાવણ (કડો)

ડેડીયા
ખોજા બેરાજા
રોઝીબેટ

દરેડ
કોંઝા
સચાના

ધાંધા
લાખા બાવલ
સચાના મેઘરાવા (કડો)

ઢીંચડા
લખાની મોટોવાસ
શાપર

ધોકાડ (કડો)
લખાની નાનોવાસ
શાપડા

ધ્રાંગધ્રા
લવાડીયા
સરમત

ધુડશીયા
લોઠીયા
શેખપત

ધુનવાવ
મગારીયો (કડો)
સુમરી (ભાલસન)

ધુતારપર
મકવાના
સુમરી (ધુતારપર)

દોઢીયા
મસીતીયા
સુર્યપરા

ફચારીયા
મતવા
સુવારડા

ફલ્લા
મેડી
તમાચાન

ગડુકા
મીયાત્રા
ઠેબા

ગગવા
મોડા
વાધડીયા

ગંગાજળા
મોડપર
વલુપીર (કડો)

ગોરધનપર
મોખાણા
વાનીયાગામ

ગુંજ (કડો)
મોરકંડા
વર્ણા

હડમતીયા
મોટા થાવરીયા
વસઇ

હાપા
અલીયા
વાવ બેરાજા

હર્ષદપર
મોટી ભાલસન
વેરાતીયા

ઇડરીયો (કડો)
મોટી ખાવડી
વીભાપર

જાગા
મુંગાની
વીજારખી

જાંબુડા
નાગેડી
વીરપર

જામનગર
નગુણા
વોકાટીયા(કડો)

જામવંઠલી
નાના થાવરીયા


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 547444