પંચાયત વિભાગ

જામનગર

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર..
વધારે
ટેન્ડર્સ

અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
Event Calender
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India

જીલ્લા વિષે

જામનગરના તોરણો જામ રાવલજીએ આજથી લગભગ ઇ. સ. ૧પ૧૯ માં બાંઘ્‍યા હોવાનું ઇતિહાસકારો કહે છે. કચ્છમાંથી આવેલા જાડેજા કુળના ક્ષત્રિયોએ કચ્છના કિનારેથી નાનું રણ ઓળંગીને સેના સાથે આવી અહીંના જેઠવા, દેદા, ચાવડા અને વાઢેર શાખાના રાજપૂતોને હરાવીને નવાનગર રાજની સ્થાપના કરી હતી. આ પ્રદેશનું નામ જાડેજા શાખાના મુળ પુરૂષ ગાજનના પુત્ર હાલાજીના નામ ઉપરથી હાલાર પડાયું હતું અને તારથી આ પંથક હાલાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છ...
વધારે...
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
જામનગર જીલ્લો
જામનગર
તાલુકાઓ૧૦
ગ્રામ પંચાયતો૬૬૫
વિસ્‍તાર૧૪૧૨૫ ચો.કી.મી.
વસ્તી૧૯,૧૩,૬૮૫
ગ્રામ્‍ય વસ્તી૧૦,૬૮,૦૨૨
સાક્ષરતા૬૬.૪૮

TSTSP November 2014

શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી ગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
https://www.facebook.com/jkavadiya, Facebook : External link that opens in a new window
https://twitter.com/jkavadiya, Twitter : External link that opens in a new window
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયતશ્રી મુળજીભાઇ નારણભાઈ વાઘેલા પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
શ્રી આર જે માકડિયા, આઈ.એ.એસ., જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીડૉ. સી. એસ​. ચૌધરી, આઈ.એ.એસ. જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
VIKAS PATH
મારું ગામ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
VIKAS PATH
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
જીલ્લો પસંદ કરો