પંચાયત વિભાગ

જામનગર

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

અવનવા સમાચાર..
વધારે
ટેન્ડર્સ
હાલમાં કોઈ ટેન્ડર ઉપસ્થિત નથી.
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Search your name in the voter’s list
Event Calender

જીલ્લા વિષે

જામનગરના તોરણો જામ રાવલજીએ આજથી લગભગ ઇ. સ. ૧પ૧૯ માં બાંઘ્‍યા હોવાનું ઇતિહાસકારો કહે છે. કચ્છમાંથી આવેલા જાડેજા કુળના ક્ષત્રિયોએ કચ્છના કિનારેથી નાનું રણ ઓળંગીને સેના સાથે આવી અહીંના જેઠવા, દેદા, ચાવડા અને વાઢેર શાખાના રાજપૂતોને હરાવીને નવાનગર રાજની સ્થાપના કરી હતી. આ પ્રદેશનું નામ જાડેજા શાખાના મુળ પુરૂષ ગાજનના પુત્ર હાલાજીના નામ ઉપરથી હાલાર પડાયું હતું અને તારથી આ પંથક હાલાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે...
વધારે...
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.) બાળકો માટે મહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
જામનગર જીલ્લો
જામનગર
તાલુકાઓ૧૦
ગ્રામ પંચાયતો૬૬૫
વિસ્‍તાર૧૪૧૨૫ ચો.કી.મી.
વસ્તી૧૯,૧૩,૬૮૫
ગ્રામ્‍ય વસ્તી૧૦,૬૮,૦૨૨
સાક્ષરતા૬૬.૪૮
મહત્વની વેબસાઇટ
કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
શિક્ષણ વિભાગ
પંચાયત વિભાગ
કૃષિ મહોત્સવ ૨૦૧૩
ગૃહ વિભાગ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ટી.એસ.ટી.એસ.પી ટીમ ની યાદી - એપ્રિલ, ૨૦૧૪
શ્રી આર જે માકડિયા, આઈ.એ.એસ., જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીશ્રી આર જે માકડિયા , આઈ.એ.એસ. જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
મારું ગામ
Login
VIKAS PATH
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
E-Gram Google
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
જીલ્લો પસંદ કરો